Przetargi.pl
Remont, konserwacja i wymiana elementów ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A4 odc. od km 318+742 do km 320+072

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2586281 , fax. 032 2598710
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  ul. Myśliwska 5 5
  40-017 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2586281, fax. 032 2598710
  REGON: 01751157500050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont, konserwacja i wymiana elementów ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A4 odc. od km 318+742 do km 320+072
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: Remont, konserwacja i wymiana elementów ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A4 odc. od km 318+742 do km 320+072. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w zakresie: a. Remont i konserwacja istniejących elementów ekranów akustycznych - słupów, paneli, reduktorów dźwięku - poprzez usunięcie ognisk korozji oraz zabezpieczenie nowymi powłokami malarskimi. b. Wymiana (rozbiórka i montaż nowych) paneli w ekranach akustycznych, które - z uwagi na stan techniczny - przewidziane są do pełnej wymiany. c. Rozbiórka ekranów akustycznych (podwalin, paneli dźwiękochłonnych, reduktorów dźwięku, słupów) przeznaczonych w analizie do demontażu. d. Wymiana słupów w ciągach ekranów, które przewidziane są do remontu bądź wymiany, w przypadku gdy w ocenie Wykonawcy stan techniczny słupa uniemożliwia jego remont. Szczegółowo zakres Przedmiotu zamówienia określony został w Tomach II - V niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w tym w szczególności: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2014, poz. 121 z późn. zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2013 poz. 1409, z późn. zm.), ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z poźn. zm.). Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Ofercie (Formularzu Oferty) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały określone w SIWZ w Tomie II. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, zostały określone w SIWZ w Tomie II
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, nr 16 1130 1091 0003 9079 2490 0001; b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w zakresie działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice. 5 Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się, aby kopię dokonania przelewu w pieniądzu Wykonawca załączył do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach