Przetargi.pl
Świadczenie usług zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach organizowanych przez MOSiR w Gdańsku w 2016 roku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 524 34 73 , fax. 058 524 34 93
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku
  ul. Traugutta 29 29
  80-221 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 524 34 73, fax. 058 524 34 93
  REGON: 00058922800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirgdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach organizowanych przez MOSiR w Gdańsku w 2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bezpieczeństwa na imprezach organizowanych przez MOSiR w Gdańsku w 2016 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług zapewnienia bezpieczeństwa na następujących imprezach organizowanych przez MOSiR w Gdańsku: 1) Gdańsk Biega 15 i 16 października 2) Triathlon Gdańsk 15, 16 i 17 lipca 3) Bieg Westerplatte 1, 2 i 3 września. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia Zamawiający określił Wzorem Umowy, który stanowi zał. nr 8 do SIWZ, w szczególności Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi zał. nr 2 do Wzoru Umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w wysokości 1.500,00 PLN Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 roku Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie w zabezpieczaniu tras imprez biegowych o długości min. 10 km
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosirgdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach