Przetargi.pl
Usługi sprzątania oraz usługi dozoru na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Słoneczna 16e
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8420730, 0598420269 , fax. 0598420284
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Słoneczna 16e 16e
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 8420730, 0598420269, fax. 0598420284
  REGON: 77098312400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania oraz usługi dozoru na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i usługi dozoru, świadczone na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 1. Wymogi dotyczące usługi sprzątania 1.1.1 sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Zarządu Dróg Powiatowych, w Słupsku, ul. Słoneczna l6e, powierzchnia 330,31 m kw. Przeciętna liczba zatrudnionych osób: 20. ( wykaz pomieszczeń i danych niezbędnych do przygotowania oferty załącznik Nr 1 ) 1.1.2 sprzątanie pomieszczeń w budynku Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczycach, ul. Słupska 19A pow. Słupsk, powierzchnia 110,37 m kw. Przeciętna liczba zatrudnionych osób: 10. ( wykaz pomieszczeń i danych niezbędnych do przygotowania oferty załącznik Nr 2 ) 1.1.3 utrzymanie czystości na terenie przyległym do budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych, w Słupsku, ul. Słoneczna l6e, przy użyciu środków i narzędzi własnych Wykonawcy poprzez: 1.1.3.1 utrzymywanie czystości ma placu parkingowym, terenie wokół budynku, powierzchnia 125 m kw. 1.1.3.2 utrzymanie terenów zielonych polegające na koszeniu trawy dwa razy w miesiącu (od marca do października) i podlewaniu wg potrzeb, powierzchnia trawników 2465,00 m kw. 1.1.3.3 odśnieżanie, w okresie zimowym, przejść i placu, powierzchnia 125,00 m kw. 1.2 Usługi sprzątania pomieszczeń obejmują codzienne utrzymanie czystości w w w pomieszczeniach w godzinach po zakończonej pracy w obiekcie tj. po godzinie 15.00 (Wykaz wymaganych czynności sprzątania oraz ich częstotliwość zawarta jest w załączniku Nr 3) 1.3 Wykonawca będzie dostarczał mydło w płynie, ręczniki papierowe i papier toaletowy o jakości nie gorszej niż charakteryzująca: mydło w płynie CASTOR, ręczniki papierowe jednorazowego użytku typu STANDARD, papier toaletowy w małych rolkach. 1.4 Utrzymanie czystości w obiektach Zamawiającego będzie wykonywane środkami czystości Wykonawcy o jakości nie gorszej niż charakteryzująca DOMESTOS, AJAX, CIF, CILIT, PRONTO. 2. Wymogi dotyczące usługi dozoru. 2.1 zamówienie obejmuje dozór fizyczny posesji przy ul. Słonecznej 16 e w Słupsku, działka o pow. 1,49 ha, ogrodzona i zabudowana obiektami budynek administracyjny, garaże (7 szt.), budynek magazynowy z rampą, budynek magazynowy, wiata, parking, zapewnienie, w razie konieczności, interwencji pracowników ochrony posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia (patrol interwencyjny), w czasie nie dłuższym niż 5 minut od momentu zgłoszenia. 2.2 Zamawiający oczekuje zapewnienia fizycznego dozoru na w w obiekty w dni robocze, w czasie poza godzinami pracy Zamawiającego, w godzinach od 14.45 do godz. 7.15 dnia następnego oraz całodobowo w dniach wolnych od pracy i w dni świąteczne. 2.3 Średnio w roku kalendarzowym, przewiduje się około 6.900 godzin dozoru. 2.4 Obowiązki pracownika ochrony zostały wymienione w instrukcji fizycznej ochrony obiektów Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Słonecznej 16E w Słupsku załącznik Nr 4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00 100). 13.2 Wadium może być wnoszone w 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 13.3 Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto zamawiającego Bank Spółdzielczy w Ustce Oddział w Słupsku nr 18 9315 0004 0050 6791 2000 0040 z dopiskiem Wadium świadczenie usług sprzątania i dozoru . Wiążąca jest data uznania rachunku zamawiającego. 13.4 Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz zamawiającego, w przypadku, gdy 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy wykonawcy. 13.5 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 13.6 Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13.8 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.9 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zdp.slupsk.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach