Przetargi.pl
Usługa całodobowej stałej fizycznej ochrony dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku.

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3444440 , fax. 58 3444440
 • Data zamieszczenia: 2016-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
  ul. Smoluchowskiego 18 18
  80-214 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3444440, fax. 58 3444440
  REGON: 00029292000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcchz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa całodobowej stałej fizycznej ochrony dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej stałej fizycznej ochrony (CPV 79.71.00.00-4 usługi ochroniarskie) dla Zamawiającego - Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. (zwanego dalej PCChZiG Sp. z o.o. ), którego siedziba i mienie położone jest w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18. 2.Usługa obejmuje wszelkie nieruchomości i ruchomości położone na terenie Zamawiającego. Szczegółowa ewidencja mienia dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Dziale Finansowo-Księgowym w godz. od 8.00 do 14.00. Mapka z oznaczeniem usytuowania obiektów budowlanych oraz granicy terenu PCChZiG stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Okres realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia 1 sierpnia 2016 r. od godziny 0:00. 4. W skład usługi ochrony, wchodzą następujące elementy: 4.1. całodobowe strzeżenie powierzonego mienia znajdującego się na terenie Zamawiającego, w tym przed kradzieżą i kradzieżą z włamaniem, 4.2. udaremnienie prób dokonania kradzieży lub dewastacji mienia chronionego, 4.3. niedopuszczenie do wejścia i przebywania na terenie Zamawiającego osób nieupoważnionych, poza miejscami dostępnymi dla pacjentów i ich gości, 4.4. ochrona przed kradzieżą lub zniszczeniem pojazdów należących do Za 4.5. wzywanie osób do opuszczenia obszaru lub obiektu Zamawiającego w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku, w tym przez osoby nietrzeźwe, narkomanów, egzekwowanie zakazu palenia tytoniu, używania otwartego ognia, 4.6. ujęcie w granicach obszarów lub obiektów chronionych Zamawiającego lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji , 4.7. użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego w przypadkach dozwolonych prawem, w szczególności stosownie do zapisów ustawy o ochronie osób i mienia, 4.8. dokonywanie obchodów terenu Zamawiającego, w tym w godz. 19.00-7.00 nie rzadziej niż co 2 godziny, polegających na prewencyjnych obchodach nieruchomości/obiektu trasą wytyczoną zainstalowanymi punktami kontrolnymi, w sposób określony w Planie Ochrony Obiektu ( o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy) z potwierdzeniem wykonywanej czynności oraz trasy obchodu przy pomocy elektronicznego systemu rejestracji pracy wartowników wykorzystującego zbliżeniowe punkty kontrolne, rozlokowane na terenie nieruchomości w 11 miejscach (punktach) opisanych i wskazanych w pkt. 4.19. , 4.9. nadzorowanie ruchu uprawnionych pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, kontrola uprawnienia do wwożenia i wywożenia ładunków towarowych zgodnie z obowiązującymi zasadami w PCChZiG w tym obsługa szlabanu, 4.10. nadzór i niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu o wszelkich zauważonych zdarzeniach mogących wpłynąć na substancje chronionego mienia, w szczególności o pożarze, awarii, zalaniu, wycieku itp. lub o zagrożeniach ich powstania, w tym podejrzeniu terroryzmu, 4.11. wykonywanie bieżących poleceń kierownictwa Zamawiającego w zakresie właściwego zabezpieczenia porządku i powierzonego do ochrony mienia, 4.12. kontrola stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez obsługę dozorową systemu sygnalizacji pożaru, 4.13.obsługa połączeń centralki telefonicznej oraz centrali System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w punkcie Dyżurnym-Portierni, 4.14. znajomość i stosowanie: regulaminów wewnętrznych Zamawiającego, funkcjonowania i obsługi centrali sygnalizacji pożaru i postępowania alarmowego, instrukcji dyżurnego punktu ostrzegania i alarmowania, podstawowych zasad postępowania w przypadku pożaru, zamachu terrorystycznego i innych zdarzeń (wg obowiązujących procedur postępowania w PCChZiG), 4.15. bieżące przedstawianie Zamawiającemu raportów dotyczących zdarzeń i incydentów zaistniałych podczas zmiany (dyżuru) oraz prowadzenie książki raportów z rejestrem zdarzeń, 4. 16. przyjmowanie, wydawanie, przechowywanie i rejestrowanie )ruchu) kluczy przechowywanych w Portierni (punkcie dyżurnym ), 4.17. eliminowanie prób wnoszenia na teren ochranianych budynków materiałów i towarów przeznaczonych do sprzedaży lub rozpowszechniania, 4.18. obsługa szatni w punkcie informacyjno-szatniowym znajdującym się w budynku B) - administracyjnym, oraz udzielanie podstawowych informacji dotyczących miejsca i godzin funkcjonowania komórek i jednostek organizacyjnych Zamawiającego, 4.19. W ramach ceny usługi ochrony mienia zainstalowanie własnego: a) Monitoringu wizyjnego terenu Zamawiającego składającego się z systemu 18 kamer przemysłowych Wykonawcy usytuowanych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w tym 11 szt. zewnętrznych oraz 7 szt. wewnętrznych (monitorujących główne ciągi komunikacyjne - kopułkowe antywandalowe), umożliwiających: 1. prowadzenia stałej, bieżącej obserwacji obrazów z kamer monitoringu, 2. rejestrowania (telerecording) wszystkich monitorowanych obszarów, celem udokumentowania wystąpienia w monitorowanym obszarze zdarzeń powodujących lub mogących powodować sytuacje zagrażające porządkowi lub bezpieczeństwu chronionego mienia. 3. przesyłanie i odczyt obrazów w sieci intranetowej Zamawiającego 4. archiwizowanie nagranych obrazów z wszystkich kamer przez okres co najmniej 14 dni. Przekazywany obraz z kamer systemu monitoringu oraz jego odbiór powinna cechować dobra jakość , umożliwiająca identyfikacje twarzy. W tym celu Zamawiający oczekuje zastosowania urządzeń dobrej klasy, umożliwiających identyfikację twarzy w odległości do 30 m lub większej. Wykaz miejsc do zainstalowania na budynkach znajduje się w SIWZ. 2. Wymagania odnośnie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia: 2.1.Wykonywanie całodobowej stałej fizycznej ochrony mienia przez pracowników ochrony przy obsadzie osobowej wyszczególnionej w SIWZ. 5.2.zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie przez Wykonawcę - w ramach ceny oferty, pracowników ochrony w zakresie znajomości i umiejętności obsługi systemu sygnalizacji pożaru, tj. rozmieszczenia na liniach dozorowych elementów wykrywczych, postępowania związanego z działaniem systemu i sygnalizacją alarmów pożarowych oraz obsługą urządzeń sygnalizacyjnych tj. centrali dozorowej i sygnalizacji pożaru oraz punktu znajdującego się w Portierni - opartego na przekazie stanu dozorowego centrali SSP drogą elektroniczną (intranet) na wyświetlaczu ekranowym komputera, 5.3.posiadanie środków łączności przez pracowników ochrony, 5.4.powierzenie realizacji zamówienia pracownikom ochrony o odpowiednim do realizacji zadania stanie zdrowia i predyspozycjach, 5.5. wymienienie pracownika ochrony na żądanie Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, 5.6. jednolite umundurowanie i posiadanie identyfikatorów przez pracowników ochrony realizujących zadanie ochrony mienia, 5.7. posiadanie grupy interwencyjnej współpracującej z centrum monitorowania, wykonującej kontrole terenu Centrum pojazdem patrolowym w godzinach nocnych i na wezwania interwencyjne, 5.8.dysponowanie stale w ramach świadczonej usługi co najmniej 1 pracownikiem wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( j.t. Dz.U.2014 r.,poz. 1099 ze zm.), sprawującym zwierzchni nadzór nad pracownikami nie wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, 5.9. opracowanie uzgodnionego z Zamawiającym w terminie 7 dni od zawarcia umowy planu ochrony Zamawiającego, obejmującego m.in. takie zagadnienia jak: Plan ochrony wszystkich obiektów Zamawiającego, w tym: instrukcję pełnienia służby, instrukcję postępowania w razie wystąpienia alarmu oraz innych zagrożeń, procedurę wydawania i przyjmowania kluczy, zakres obowiązków pracownika/ów ochrony, plan patrolowania (patrol wewnętrzny i zewnętrzny), Nadzór i kontrola ruchu wjazd )wyjazd oraz miejsc parkowania samochodów na terenie Zamawiającego, Funkcjonowania grupy interwencyjnej oraz rodzaju mobilnych środków łączności, Charakterystykę umundurowania, Sposobu prowadzenia dokumentacji pełnionej służby: książka raportów, ewidencja kluczy oraz wydania) zdania kluczy, Określenie rodzaju dokumentów (druków, formularzy, rejestrów itp.) jakie Wykonawca ma obowiązek posiadać stale w pomieszczeniu ochrony, oraz inne szczegółowe instrukcje i zasady związane z organizacją pracy i ochroną obiektów u Zamawiającego. 6. Okres realizacji całości zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty obowiązywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofert. 7. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga się wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium wynosi 5 466,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 00/100) 3. Wadium Wykonawca może wnieść w akceptowanej przez Zamawiającego formie: a) pieniężnej, b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. 2016.359) 4. W przypadku, gdy: a) oferta nie będzie zabezpieczona wadium, b) wadium zostało wniesione w formie innej niż określił Zamawiający, c) wadium zostało wniesione w wysokości mniejszej niż określił Zamawiający, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z dalszej części postępowania. 5. Wadium w akceptowanej przez Zamawiającego formie należy wnieść do momentu ostatecznego składania ofert. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego wskazane w SIWZ. Zamawiający informuje, że za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7. Warunki zwrotu i utraty wadium określa ustawa Prawo zamówień publicznych. 8. Dokumenty dotyczące ustanowienia wadium muszą zachowywać ważność przez cały okres związania Wykonawcy ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcchz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach