Przetargi.pl
Postępowanie na świadczenie usługi konwojowania wartości pieniężnych z Oddziałów Celnych zlokalizowanych na terenie Gdańska, Gdyni, Pruszcza Gdańskiego, Chojnic, Kwidzyna, Słupska i Tczewa

Izba Celna w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-029 Gdynia, ul. Północna 9A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6669088 , fax. 058 6669226
 • Data zamieszczenia: 2016-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Gdyni
  ul. Północna 9A 9A
  81-029 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6669088, fax. 058 6669226
  REGON: 00014368500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.scelna.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Służba Celna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie na świadczenie usługi konwojowania wartości pieniężnych z Oddziałów Celnych zlokalizowanych na terenie Gdańska, Gdyni, Pruszcza Gdańskiego, Chojnic, Kwidzyna, Słupska i Tczewa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi konwojowania wartości pieniężnych z Oddziałów Celnych zlokalizowanych na terenie Gdańska, Gdyni, Pruszcza Gdańskiego, Chojnic, Kwidzyna, Słupska i Tczewa. 2. Niniejsze postępowanie zostało podzielone na 5 zadań: 1). Zadanie 1 - konwojowanie wartości pieniężnych z Oddziałów Celnych zlokalizowanych na terenie Gdańska, Gdyni i Pruszcza Gdańskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1A. 2). Zadanie 2 - Konwojowanie wartości pieniężnych z Oddziału Celnego w Chojnicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1B. 3). Zadanie 3 - Konwojowanie wartości pieniężnych z Oddziału Celnego w Kwidzynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1C. 4). Zadanie 4 - Konwojowanie wartości pieniężnych z Oddziału Celnego w Słupsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1D. 5.) Zadanie 5 - Konwojowanie wartości pieniężnych z Oddziału Celnego w Tczewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1E.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia/złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zatrudnienie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdynia.scelna.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach