Przetargi.pl
Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197

Klub Żak ogłasza przetarg

 • Adres: 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 195/197
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3451590 , fax. 58 3440573
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Klub Żak
  ul. Grunwaldzka 195/197
  80-266 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3451590, fax. 58 3440573
  REGON: 19051048100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klubzak.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: miejska instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dozoru i ochrony mienia w Klubie ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197, tj. całodobowa usługa dozoru i ochrony mienia pełniona non stop przez jednego pracownika ochrony oraz całodobowy monitoring własnymi urządzeniami technicznymi, a w szczególności:całodobowe strzeżenie mienia znajdującego się na terenie Zamawiającego przed rabunkiem, zagrożeniem wybuchu, pożarem, napadem, kradzieżą i kradzieżą z włamaniem, udaremnianie prób dokonania kradzieży lub dewastacji mienia chronionego, niedopuszczenie do wejścia i przebywania na terenie Zamawiającego osób nieupoważnionych, poza miejscami dostępnymi dla gości, ochrona przed kradzieżą lub zniszczeniem pojazdów znajdujących się na terenie Klubu (parking główny, parking wewnętrzny i plac przy wejściu głównym), w szczególności strzeżenie samochodów gości po zamknięciu parkingu wewnętrznego, nadzór i niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu o wszelkich zauważonych zdarzeniach mogących wpłynąć na substancję chronionego mienia, w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku itp. lub o zagrożeniach ich powstania, w tym podejrzeniu terroryzmu, zapobieganie powstaniu innych szkód t.j.; zalanie pomieszczeń, pożar i inne zdarzenia losowe, kontrola stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez właściwą obsługę dozorową systemu p.pożarowego, usuwanie z terenu Klubu osób naruszających spokój, ustalony porządek prawny, w szczególności Regulamin Porządkowy Klubu Żak, w tym osób nietrzeźwych i pod wpływem środków odurzających, prowadzenie stałego monitoringu terenu chronionego przy użyciu co najmniej 17 własnych kamer wizyjnych i odbiornika wraz rejestracją kolorowego obrazu i z serwisem, stałe i adekwatne do okoliczności patrolowanie terenu Zamawiającego (budynek i otoczenie), w tym celem uniemożliwienia zamieszczenia grafitti na budynku Zamawiającego,prowadzenie na bieżąco Dziennika Dozoru,przyjmowanie, wydawanie, przechowywanie i rejestrowanie ruchu kluczy przechowywanych w Portierni, udzielanie bieżących informacji osobom z zewnątrz przychodzącym do Klubu, wykonywanie bieżących poleceń kierownictwa Zamawiającego oraz osoby wyznaczonej w zakresie właściwego zabezpieczenia porządku i powierzonego do ochrony mienia, znajomość i stosowanie: regulaminów wewnętrznych Zamawiającego - Regulaminu Porządkowego Klubu Żak, funkcjonowania i obsługi centrali sygnalizacji pożaru i postępowania alarmowego, instrukcji dyżurnego punktu ostrzegania i alarmowania, podstawowych zasad postępowania w przypadku pożaru, zamachu terrorystycznego i innych zdarzeń. Część B zamówienia: Świadczenie usług ochrony imprez kulturalnych w Klubie ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197, a w szczególności: zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na imprezach kulturalnych odbywających się w siedzibie Zamawiającego (każdorazowy zakres zadań, okres ochrony i wymagana liczba pracowników ochrony będą zgłaszane z trzydniowym wyprzedzeniem), dokonywanie czynności sprawdzających wobec osób wchodzących oraz pojazdów wjeżdżających na teren objęty ochroną (wymagani do tego celu pracownicy obu płci), nie dopuszczenie do wnoszenia na teren ochraniany materiałów niebezpiecznych, usuwanie z terenu Klubu osób naruszających spokój, ustalony porządek prawny, w szczególności Regulamin Porządkowy Klubu Żak, w tym osób nietrzeźwych i pod wpływem środków odurzających.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.Wysokość wadium wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) dla całego przedmiotu zamówienia. Wadium Wykonawca może wnieść w akceptowanej przez Zamawiającego formie: a) pieniężnej, b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). W przypadku, gdy: oferta nie będzie zabezpieczona wadium, wadium zostało wniesione w formie innej niż określił Zamawiający, wadium zostało wniesione w wysokości mniejszej niż określił Zamawiający, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z dalszej części postępowania. Wadium w akceptowanej przez Zamawiającego formie należy wnieść do momentu ostatecznego składania ofert. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 3811 602202 0000 0000 2892 5035. Na przelewie należy umieścić adnotację: Wadium na usługę będącą przedmiotem przetargu nieograniczonego Sygn. Akt ZP/P/U/01/16 dla Klubu Żak w Gdańsku. Zamawiający informuje, że za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, zamawiający wymaga, aby w swojej treści zawierało zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty całości sumy wadium na pierwsze żądanie zamawiającego oraz przewidywało bezwarunkową utratę wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunki zwrotu i utraty wadium określa ustawa Prawo zamówień publicznych. Dokumenty dotyczące ustanowienia wadium muszą zachowywać ważność przez cały okres związania Wykonawcy ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Deklaracja zatrudnienia minimalnej wymaganej przez Zamawiającego liczby pracowników na umowę o pracę, przeznaczonych do realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klubzak.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach