Przetargi.pl
usługa ochrony fizycznej osób i mienia budynku biurowego Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni

Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-366 Gdynia, ul. Abrahama 55
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6205138 , fax. 58 6617280
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
  ul. Abrahama 55 55
  81-366 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 6205138, fax. 58 6617280
  REGON: 36097786500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.abk3gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja samorządowa : zarządzanie mieszkalnym i niemieszkalnym zasobem gminnym

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa ochrony fizycznej osób i mienia budynku biurowego Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest roczna usługa w zakresie ochrony osób i mienia realizowana w formie całodobowej ochrony obiektu biurowo - administracyjnego Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 lutego 24 z możliwością wydłużenia do 3 lat zgodnie z zapisami pkt. 3.11. CPV 79710000-4 - usługi ochroniarskie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w załączniku nr 6 do SIWZ: Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 Miejsce świadczenia usługi budynek biurowy Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24 Gdynia załącznik nr 6.1 - mapa sytuacyjna Na dzień podpisania umowy Wykonawca usługi zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kopii zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (wraz z dowodem opłacenia składek) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną 100 000 zł. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia na czas realizacji umowy. Zamawiający wymaga by wszystkie osoby wykonujące usługę ochrony osób i mienia posiadały odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia, posiadały status pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1099), były wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadały legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz posiadały zaświadczenie o ukończonym kurskie pierwszej pomocy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania w ofercie zakresu części, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane przez siebie, podwykonawców oraz inne podmioty. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zmówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności oraz spełniających wymogi przepisów prawa jeśli takie są wymagane. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji umowy. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca usługi, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy: Prawo opcji polegać będzie na przedłużeniu świadczenia usługi ochrony osób i mienia w budynku UMG ul. 10 lutego 24 poza gwarantowane 12 miesięcy okresu realizacji zamówienia podstawowego, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Cena usługi w ramach prawa opcji będzie taka sama jak zamówienia podstawowego, określona w Formularzu ofertowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji dwukrotnie przedłużając termin ochrony budynku UMG przy ul. 10 lutego 24 o 12 miesięcy . W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 30 dni przed najbliższym terminem zakończenia świadczenia usługi ochrony obiektu. W razie nie złożenia powyższego oświadczenia w podanym terminie przez Zamawiającego oznaczać będzie, że Zamawiający nie korzysta z prawa opcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie wykonawcy w obiektach użyteczności publicznej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.abk3gdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach