Przetargi.pl
Całodobowa, stała ochrona fizyczna mienia na terenie posesji ZDW w Gdańsku przy ul. Mostowej 11 A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 3202025 , fax. 058 3202025
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
  ul. Mostowa 11A 11A
  80-778 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (058) 3202025, fax. 058 3202025
  REGON: 19168727600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowa, stała ochrona fizyczna mienia na terenie posesji ZDW w Gdańsku przy ul. Mostowej 11 A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Całodobowa ochrona fizyczna mienia na terenie posesji ZDW w Gdańsku przy ul. Mostowej 11 A. Obsługa telefonu systemowego, znajdującego się w pomieszczeniu dyżurki, w zakresie łączenia rozmów przychodzących z zewnątrz w godzinach pracy Zamawiającego. Obsługa telefonu alarmowego - połączenia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej po godzinach pracy Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: DOŚWIADCZENIE
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw-gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach