Przetargi.pl
dozór dwóch obiektów stanowiących bazy Zamawiającego w formie ochrony fizycznej w roku 2016

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282 , fax. 58 3458235
 • Data zamieszczenia: 2016-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
  ul. Partyzantów 74 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, fax. 58 3458235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gznk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dozór dwóch obiektów stanowiących bazy Zamawiającego w formie ochrony fizycznej w roku 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej obejmujący 2 obiekty stanowiące bazy Zamawiającego wraz z:
  - naprawą i konserwacją systemów alarmowych, monitoringu wideo oraz urządzeń patrolujących w budynkach ul. Partyzantów 74 (Zarząd i B) oraz ul. Dyrekcyjna 6,
  - montażem w okresie maksymalnym 1 miesiąca od dnia podpisania umowy urządzeń patrolujących (rejestratory dla osób realizujących usługę ochrony) w budynkach Zarządu ul. Partyzantów 74A - 4 szt. i ul. Dyrekcyjna 6 - 2 szt. wraz z programem do ich kontroli, które po zakończeniu usługi przechodzą na własność zamawiającego,
  dokonywanie patrolu poza godzinami urzędowania GZNK z częstotliwością określoną we wzorze umowy, tj. co najmniej co 2 godziny.
  Wykaz obiektów objętych ochroną fizyczną i godziny dozoru:
  1. Zarząd GZNK SZB budynek A ul. Partyzantów 74; 7:00 - 7:00, tj. 24 godz. na dobę.
  2. Dział Nieruchomości ul. Dyrekcyjna 6:
  - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 15:30 - 7:30 = 16 godzin,
  - środy - 17:00 - 7:30 = 14,5 godziny,
  - soboty, niedziele i święta - 7:30 - 7:30 = 24 godziny.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy wynikające z realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy w § 1, 2 i 4 i w załączniku nr 1 do siwz - Stan systemów alarmowych w jednostkach GZNK SZB.
  Zaleca się Wykonawcy zapoznanie się z obiektami przed złożeniem oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi dozoru
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gznk.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach