Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy bloku operacyjnego wraz z Centralną sterylizatornią w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim przy ul. dra Józefa Balewskiego 1 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ulepszenie budynku Szpitala - budowa bloku operacyjnego

Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 5633572 , fax. 58 5633572
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego
  ul. Mickiewicza 9 9
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 58 5633572, fax. 58 5633572
  REGON: 19182719700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy bloku operacyjnego wraz z Centralną sterylizatornią w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim przy ul. dra Józefa Balewskiego 1 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ulepszenie budynku Szpitala - budowa bloku operacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej Budowy bloku operacyjnego wraz z Centralną sterylizatornią Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim przy ul. dra Józefa Balewskiego 1, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie: dokumentacji projektowej wykonawczej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w następującym zakresie: 1) zaprojektowanie budynku bloku operacyjnego wraz z działem centralnej sterylizatorni i dezynfektorni szpitalnej, 2) zaprojektowanie przebudowy źródeł gazów medycznych wraz z budynkiem magazynu i rozprężalni tlenu, z niezbędną infrastrukturą, 3) zaprojektowanie przebudowy budynku energetycznego szpitala wraz z niezbędną infrastrukturą, 4) zaprojektowanie przebudowy pomieszczeń w istniejącej części szpitala dla potrzeb wykonania sprężarkowni powietrza i próżni medycznej, 5)zaprojektowanie niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie niezbędnym dla potrzeb prawidłowej realizacji zadania, 6) wykonanie projektów rozbiórek w niezbędnym zakresie, 7) pełnienie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, bedącej przedmiotem zamówienia do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji jakości na te roboty - max. 50 pobytów na budowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 10 do SIWZ (Program funkcjonalno - użytkowy z załącznikami)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie 6.000,00 zł. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatstarogard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach