Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wod-kan na terenie gminy Tuchomie (Zadania Nr 1 - Nr 5).

Gmina Tuchomie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8215040 , fax. 059 8215056
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchomie
  ul. Jana III Sobieskiego 16 16
  77-133 Tuchomie, woj. pomorskie
  tel. 059 8215040, fax. 059 8215056
  REGON: 77097959400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tuchomie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wod-kan na terenie gminy Tuchomie (Zadania Nr 1 - Nr 5).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do 5. 1.2. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sanitarnej wraz z uzyskaniem w imieniu Gminy Tuchomie prawomocnych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych (Zadania Nr 1 - Nr 5): 2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie części / zadania nr 1 dotyczy:. Opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sanitarnej - Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Tuchomiu w związku z przekierowaniem ścieków z m. Kramarzyny i Trzebiatkowej. Obecnie oczyszczalnia w Tuchomiu jest o przepustowości 200 m3/dobę. 2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie części / zadania nr 2 dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sanitarnej - Budowa zbiornika retencyjnego na osady ściekowe z oczyszczalni przydomowych i nadmierne wody deszczowe i roztopowe w oczyszczalni w Tuchomiu. 2.3 Przedmiot zamówienia w zakresie części / zadania nr 3 dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sanitarnej - Połączenie tranzytowe układu kanalizacji z Trzebiatkowej do Tuchomia długości ok. 6 km i skierowanie ścieków z Kramarzyn i Trzebiatkowej do oczyszczalni w Tuchomiu oraz likwidacja oczyszczalni ścieków w Kramarzynach. 2.4 Przedmiot zamówienia w zakresie części / zadania nr 4 dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sanitarnej - Modernizacja głównej przepompowni ścieków w Tuchomiu (na ul. Rzecznej) 2.5 Przedmiot zamówienia w zakresie części / zadania nr 5 dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sanitarnej - Wymiana studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej w m. Tuchomie (ok. 70 szt.) Zakres prac dla każdej z części / zadania nr 1-5: 1) Na opracowanie w/w dokumentacji składa się: Opracowanie w/w projektów wielobranżowych - po 4 egz. Opracowanie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót - po 2 egz. Opracowane specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - po 2 egz. Wykonanie inwentaryzacji wraz z ekspertyzą i oceną techniczną. Wykonanie operatów wodnoprawnych - jeżeli jest wymagane. Opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięcia - po 2 egz. Uzyskanie niezbędnych dokumentów, opinii, decyzji (m.in. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunkach zabudowy/wyrysów i wypisów z mpzp, postanowień itp. - jeżeli zajdzie taka konieczność) wraz z przygotowaniem i złożeniem kompletnych wniosków. Uzyskanie w imieniu Gminy Tuchomie prawomocnych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych/budowy. 2) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt map do celów projektowych, wypisów i wyrysów z mpzp i ewidencji gruntów oraz wszelkich niezbędnych dokumentów w celu wykonania w/w dokumentacji. 3) Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu wraz z oświadczeniem, że dokumentacja ta jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 4) Dokumentacja ma spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi oraz posiadać będzie komplet wymaganych uzgodnień i opinii. 5) Dokumentację należy złożyć w formie papierowej a także w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym w formacie PDF, kosztorysy należy sporządzić w programie RODOS lub w innych programach umożliwiających edycję w programie RODOS. 6) Wykonawca w ramach opracowywanych dokumentacji projektowych wykona wszelkie dokumenty wymagane obowiązującym prawem i niezbędne do późniejszej prawidłowej realizacji inwestycji 7) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych przepisami prawa budowlanego wszelkich opinii i uzgodnień wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę/dokonania zgłoszeń robót budowlanych/budowy 8) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję rozwiązań projektowych do akceptacji. 9) Wykonawca będzie uczestniczył w konsultacjach przedmiotowych projektów z mieszkańcami. 10) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i uzgodnieniem dokumentacji ponosi projektant.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 140 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.tuchomie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach