Przetargi.pl
Zabezpieczenie skarpy na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie ogłasza przetarg

 • Adres: 81-861 Sopot, al. Niepodległości 930
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 551 21 15; 551 72 61 , fax. 58 551 55 34
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
  al. Niepodległości 930 930
  81-861 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 58 551 21 15; 551 72 61, fax. 58 551 55 34
  REGON: 22120997300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl/zdiz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie skarpy na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje odbudowę skarpy i korpusu drogi komunikacyjnej położonej na terenie Cmentarza Komunalnego w Sopocie - działka nr 2/10 am7. Zadanie polega na całkowitej rozbiórce istniejącego oraz odbudowa nasypu w technologii gruntu zbrojonego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zdiz.sopot.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach