Przetargi.pl
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr G55 w miejscowości Mątowskie Pastwiska.

Gmina Ryjewo ogłasza przetarg

 • Adres: 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2774234 , fax. 055 2774321
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ryjewo
  ul. Lipowa 1 1
  82-420 Ryjewo, woj. pomorskie
  tel. 055 2774234, fax. 055 2774321
  REGON: 17074779600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.ryjewo.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr G55 w miejscowości Mątowskie Pastwiska.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr G55 w miejscowości Mątowskie Pastwiska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dokumentacji projektowej, w tym: 1.1. Dokumentacja projektowa -Projekt budowlany wraz z opisem technicznym: 1.2. Przedmiar. 2. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 3. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 4. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie oddział w Ryjewie, nr: 73 8300 0009 0070 1112 2000 0080

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.ryjewo.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach