Przetargi.pl
Budowa drogi Jeleńska Huta - Łebieńska Huta (połączenie)

Gmina Szemud ogłasza przetarg

 • Adres: 84-217 Szemud, ul. Kartuska 13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6764428 , fax. 58 6764428
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szemud
  ul. Kartuska 13 13
  84-217 Szemud, woj. pomorskie
  tel. 58 6764428, fax. 58 6764428
  REGON: 19167542200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szemud.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi Jeleńska Huta - Łebieńska Huta (połączenie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Długość całkowita przebudowywanej drogi 1305,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy. Konstrukcja nawierzchni będzie się składać z następujących warstw: - wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 15 cm, po zagęszczeniu, - ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu, - ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S -warstwa ścieralna asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 3 cm, po zagęszczeniu, - zjazdy technologia j.w. - 72 m2 - rów odwadniający i przepusty drogowe - krawężniki betonowe - ok. 28 m - bariery ochronne - ok. 20 m (U12a z poprzeczką - 200 x 150 cm - rama rura ? 60,3 i poprzeczka - rura ? 48,3 mm - kolor żółty). - pobocza do 2 x 0,5m, 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego inwestycji; Dokumentację należy przedłożyć w formie pisemnej -3 egz. i elektronicznej w (PDF lub JPG oraz pliku otwieranym przez program kartograficzny ,MMP lub DXF). 3. Zamawiający przedstawiając nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych materiał (urządzenie) należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w żaden sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania produktów wybranego przez siebie producenta o takich samych (równoważnych) parametrach technicznych i jakościowych, a jego oświadczenie o równoważności lub /i zastosowaniu materiałów (urządzeń) podanych przykładowo w SIWZ zawarte będzie w kosztorysie ofertowym. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dok. techniczna, specyfikacje techniczne oraz kosztorys ofertowy. Dokumenty te stanowią zał. Nr 8 do SIWZ. WAŻNE! Kosztorys ofertowy dołączony przez Zamawiającego do SIWZ stanowi przykładowe wyliczenie zakresu i nie może być jedyną podstawą wyliczenia ceny kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę! 5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium - Niewymagalne

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szemud.pl/zamowienia-publiczne-i-inwestycje/zamowienia-publiczne/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach