Przetargi.pl
Budowa chodnika ul. Leśnej w Rokitkach

Gmina Tczew ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Lecha 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 530 51 32 , fax. (058) 530 51 30
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tczew
  ul. Lecha 12 12
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. (058) 530 51 32, fax. (058) 530 51 30
  REGON: 19167537900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-tczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika ul. Leśnej w Rokitkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa chodnika ul. Leśnej w Rokitkach, gm. Tczew, woj. pomorskie. Zadanie obejmuje budowę chodnika o szerokości 2 metrów w ciągu ul. Leśnej w miejscowości Rokitki na odcinku 265 metrów z lokalnymi przewężeniami (chodnik w postaci betonowej kostki koloru szarego), korektą skrzyżowania z ul. Tczewską, przebudową odcinka drogi do szerokości 5,0 m (na długości 53 metrów, nawierzchnia bitumiczna). Ponadto skablowanie linii niskiego napięcia, wymiana 1 słupa żelbetowego na stalowy, wymiana 2 słupów żelbetowych na stalowe wraz ze zmianą lokalizacji. Zmiana lokalizacji słupa teletechnicznego. Likwidacja murka oporowego na długości 16 metrów. Utwardzenie skarp płytami betonowymi ( na długości 41 metrów). Wycinka drzew zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Karczowanie pni i krzewów. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia na wysokości działki nr 263 wraz z montażem nowego ogrodzenia wzdłuż powyższej działki. UWAGA - działka nr 263 w miejscowości Rokitki została podzielona na dwie działki, tj. na działkę nr 263/1 oraz nr 263/2.Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w projekcie budowlano- wykonawczym.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną w dokumentacji projektowej, SIWZ, Polską Normą. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu, który zostanie objęty umową. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia dróg (należy umożliwić przejazd drogą oraz uprzednio zawiadomić pilnie sołtysa wsi Rokitki). Wykonawca na własny koszt usuwa ewentualne uszkodzenia infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym. W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych urządzeń melioracyjnych, należy je bezwzględnie odbudować. Wykonawca zapewnienia materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. Wykonawca we własnym zakresie ustala przebieg uzbrojenia podziemnego i odpowiada za ewentualne uszkodzenia. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (np. śmieci, gruz i inne), co musi zostać potwierdzone w dokumentacji odbiorowej (może być np. oświadczenie). Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii (jeżeli będzie to konieczne). Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników. Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót, istniejącą zieleń przydrożną należy odtworzyć. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w szczególności niżej wymienione dokumenty: a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i normami, b) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu technicznego terenu budowy i terenów przyległych, c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót w ilości 2 egz. złożoną do Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w Tczewie, d) gwarancje i atesty producentów na wbudowane materiały, e) protokoły badań i sprawozdań (np. zagęszczenie gruntu itp.), f) w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na budowę rysunki wchodzące w skład zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. g) oryginał Dziennika Budowy. Wykonawca zobowiązany jest ująć w swej wycenie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i wykonaniem dokumentacji powykonawczej w 1 egz. (np. atesty, aprobaty, itp). Pomiar powykonawczy musi być sporządzony w 2 egz. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z SIWZ oraz przedmiarem robót. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ, przedmiot zamówienia publicznego określony został przez wskazanie znaków towarowych, to należy to odczytywać w następujący sposób: wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne, co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej oraz w STWiORB nazw własnych lub typów materiałów Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością w oparciu o dokumentację projektową. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na swoje roboty na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 25 niniejszej SIWZ. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy przy płatnościach częściowych oraz w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami umowy. Kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert i nie ma obowiązku załączenia kosztorysu do oferty. Obowiązek przedłożenia kosztorysu ofertowego będzie miał Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej. Cena ofertowa wyliczona tą metodą musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium. Oferta w okresie związania ofertą musi być zabezpieczona w wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 1. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275, ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto (rachunek) Urzędu Gminy w Tczewie (Bank Spółdzielczy w Tczewie nr rachunku 02 8345 0006 0000 0390 2000 0004) 2. Zamawiający zatrzymuje wadium: 1) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Urzędu Gminy w Tczewie (według potwierdzenia wpływu środków na rachunek określony w ust.1 niniejszej SIWZ). Wadium w formie innej niż pieniężna należy składać jako: kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz oryginalny dokument wraz z ofertą (pożądane jest, aby oryginał był umieszczony w osobnej kopercie). W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument wniesienia wadium powinien wskazywać przypadki, w których Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz instytucji wydających np. poręczenia, oryginalny dokument zostanie Wykonawcy zwrócony. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, za zgodą Wykonawcy zaliczone jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 1 art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-tczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach