Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedzica

Urząd Gminy w Stegnie ogłasza przetarg

 • Adres: 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34/6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2478171 , fax. 055 2478395
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Stegnie
  ul. Gdańska 34/6 34/6
  82-103 Stegna, woj. pomorskie
  tel. 055 2478171, fax. 055 2478395
  REGON: 00054264600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: stegna.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedzica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedzica Parametry techniczne drogi: - klasa drogi Klasa D - kategoria ruchu KR2 - projektowana prędkość 30 km-h - szerokość jezdni 3,0 m - długość 530,0 m - nawierzchnia bitumiczna 2) Rodzaj i zakres robót budowlanych do wykonania określa dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedmiary robót (przedmiary są elementem pomocniczym) stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, nie ma na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a służy jedynie jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisane za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4) Planowane jest współfinansowanie zamówienia z udziałem środków z budżetu Województwa Pomorskiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek samorządu terytorialnego 5) Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. 6) Pomimo szczegółowego opisu prze0dmiotu zamówienia, Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w terenie i jego otoczeniu. Koszty dokonania ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00-100). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Stegnie Nr 33 8308 0001 0000 0550 2000 0070 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - ul. Gdańska 34 w pok. nr 9 lub zamieścić w osobnej kopercie opisanej wadium, dołączonej do oferty. 7. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo brak zgody na przedłużenie okresu zawiązania ofertą spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Wadium wniesione w formach, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2 - 5 musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stegna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach