Przetargi.pl
07/PN/2016

Szpitale Tczewskie S. A. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 57/58
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 7776635 , fax. 58 5313830
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpitale Tczewskie S. A.
  ul. 30 Stycznia 57/58 57/58
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 58 7776635, fax. 58 5313830
  REGON: 22062068900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaletczewskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PODMIOT LECZNICZY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  07/PN/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi sukcesywnego przygotowywania i dostawy, przez siedem dni w tygodniu, całodobowego wyżywienia dla pacjentów Szpitali Tczewskich S.A. z uwzględnieniem diet i kaloryczności Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuścił możliwość podzielenia zamówienia na części, zwane Pakietami. Do przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewidział 2 pakiety Przedmiot zamówienia i jego zakres został szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555200001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nzoztczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach