Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro na sukcesywne świadczenie usług cateringowych

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia ogłasza przetarg

 • Adres: 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 698 21 50 , fax. +48 58 698 21 65
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
  Al. Zwycięstwa 96/98 96/98
  81-451 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. +48 58 698 21 50, fax. +48 58 698 21 65
  REGON: 19311273000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppnt.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro na sukcesywne świadczenie usług cateringowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych, zwane dalej usługą. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w szczególności w załączniku nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. 3.Szacunkowa ilość zestawów jakie Zamawiający przewiduje zamówić w okresie obowiązywania umowy, została wskazana w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 4.Świadczenie usług cateringowych będzie odbywało się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w ramach organizowanych spotkań przez Zamawiającego na podstawie zlecenia. W zleceniu Zamawiający określi numer/numery zestawów, oraz wielkości zapotrzebowania. 5.Zamawiający poinformuje wstępnie Wykonawcę na min. 7 dni przed planowanym spotkaniem o terminie, czasie trwania spotkania, miejscu, liczbie uczestników, zakresie usługi cateringowej tj. liczbie zestawów i ich rodzajach oraz wymaganiach dotyczących obsługi i sprzętu. 6.Ostateczne potwierdzenie usługi Zamawiający dokona na 2 dni przed planowanym spotkaniem i pisemnie (faksem lub mailem) potwierdzi zlecenie wykonania usługi, z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8. 7.Zgodnie z ofertą Wykonawcy zamówienie nagłe, złożone na wskazaną w ofercie ilość godzin przed wyznaczonym terminem realizacji zamówienia zostanie zrealizowane w całości, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia bez zachowania terminów, o których mowa w pkt. 5,6 i 7. W takim przypadku uzgodni z Wykonawcą możliwy do wykonania zakres usługi (możliwość zamówienia poszczególnych zestawów). 9.Podane ilości i rodzaje zestawów stanowiące podstawę wyceny oferty, są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega, że wskazane ilości usług są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny Oferty, porównania Ofert i wyboru najkorzystniejszej Oferty. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację Umowy w wielkościach podanych w ofercie. Zamówienia dokonane przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy mogą dla poszczególnych zestawów różnić się ilościowo od podanych w formularzu oferty (zarówno mogą być większe, mniejsze lub nie wystąpić w ogóle), jednak łączna wartość Umowy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy. 10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy, jednocześnie gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ceny podanej w formularzu oferty. 11.Wykonawca gwarantuje niezmienność cen w trakcie realizacji umowy i zobowiązuje się do świadczenia usług po cenach określonych w złożonej ofercie. 12.W przypadku konieczności zwiększenia ilości dostaw w ramach poszczególnych zestawów w stosunku do wskazanych w Załączniku nr 1 (Formularz oferty) Wykonawca zobowiązuje się do ich dostawy po cenach określonych w złożonej ofercie. 13.Zapotrzebowanie na usługę będzie składane przez osoby upoważnione. 14.Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania spotkania lub zmiany jego terminu, bez odszkodowania, najpóźniej na 2 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania. 15.Rozliczenie między Stronami nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy tj. ilość wydanych zestawów cateringowych pomnożona przez cenę jednostkową wskazaną w ofercie. 16.W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania w ofercie zakresu części, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 17.Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez siebie, podwykonawców oraz inne podmioty. 18.Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności oraz spełniających wymogi przepisów prawa jeśli takie są wymagane. 19.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kopii umowy ubezpieczenia lub kopii polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł i utrzymywania ubezpieczenia przez cały czas realizacji umowy. 20.Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555200001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji- realizacja zamówienia nagłego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ppnt.gdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach