Przetargi.pl
Budowa zespołu boisk w Niepoględziu

Gmina Dębnica Kaszubska ogłasza przetarg

 • Adres: 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 81-31-623 , fax. 0-59 81 31 634
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębnica Kaszubska
  ul. Zjednoczenia 16a 16a
  76-248 Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie
  tel. 0-59 81-31-623, fax. 0-59 81 31 634
  REGON: 77097980300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zespołu boisk w Niepoględziu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu boisk wraz z odwodnieniem boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Niepoględzie. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o powierzchni 7560 m2 (108m x 70m) o nawierzchni z trawy naturalnej, 2) wykonanie boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 510 m2 (17 m x 30 m) o nawierzchni asfaltowej z naniesieniem linii boisk, 3) dostawę i montaż osłon - piłkochwytów, 4) dostawę i montaż trybun, 5) wykonanie ogrodzenia z siatki na słupach stalowych o długości 190 m i wysokości 2,20 m, 6) uzupełnienie odwodnienia projektowanego boiska poprzez klasyczne drenowanie systematyczne z rur perforowanych PVC o średnicy 80 - 125 mm, 7) wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami i ich zasypaniem, 8) wykonanie utwardzenia terenu przy trybunach kostką brukową o powierzchni 440 m2, 9) wykonanie obrzeży, 10) dostawę i montaż osprzętu sportowego ( tj. wyposażenie boisk w profesjonalny komplet bramek, koszy do gry w koszykówkę, zestaw do gry w siatkówkę oraz zestaw do gry w piłkę ręczną), 11) wykonanie wszelkich prac ziemnych niezbędnych do prawidłowego przygotowania podłoża na potrzeby całego przedsięwzięcia (tj. niwelacja terenu, żwirowanie, humusowanie, korytowanie itp.) 12) uporządkowanie terenu, 13) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przyjętą do zasobów geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki, tj. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz załączniki graficzne - załączniki nr 8, 9 i10 do SIWZ. 4. Zamawiający uznaje, że każdy wykonawca przeanalizuje zakres prac do wykonania wynikający z opisów oraz przedmiaru robót. Ewentualne, ustalone na podstawie własnego doświadczenia prace dodatkowe, nie ujęte w opisach i przedmiarze, Wykonawca uwzględni w proponowanej przez siebie cenie umownej. 5. Okres gwarancji jakości: zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie. Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy nie może być krótszy niż - 36 miesięcy. Szczegóły dotyczące biegu okresu gwarancji zostały uregulowane w umowie. Uwaga - okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 6. Istnieje możliwość wykonania prac zamiennych uprzednio zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego, przy czym wartość umowy nie może ulec zwiększeniu. 7. W przypadku odstąpienia od realizacji części zakresu opisanego w specyfikacji Zamawiający obniży wartość umowy. 8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych (o parametrach równoważnych lub wyższych). Wykonawca poprzez zaoferowanie materiałów równoważnych, zapewnia, iż ich zastosowanie nie spowoduje obniżenia jakości przedmiotu zamówienia, oraz że są to materiały o parametrach i właściwościach nie gorszych niż zaproponowane w dokumentacji. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach znaki towarowe i nazwy są przykładowe. W przypadku materiałów i urządzeń równoważnych muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do użytku na terenie UE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach