Przetargi.pl
Oddział w Koszalinie, ul. Strefowa 15, 75-124 Koszalin, tel. +48 943-470-638; faks +48 943-425-102, adres e-mail: koszalin@igb-pomerania.pl Roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u budynku penitencjarnego i gospodarczego Aresztu Śledczego w Słupsku przy ul. Sądowej 1

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" ogłasza przetarg

 • Adres: 77-330 Czarne, ul. Pomorska 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 833 36 79 , fax. 59 833 24 30
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA"
  ul. Pomorska 1 1
  77-330 Czarne, woj. pomorskie
  tel. 59 833 36 79, fax. 59 833 24 30
  REGON: 22115305000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pigbzamowieniapubliczne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja gospodarki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oddział w Koszalinie, ul. Strefowa 15, 75-124 Koszalin, tel. +48 943-470-638; faks +48 943-425-102, adres e-mail: koszalin@igb-pomerania.pl Roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u budynku penitencjarnego i gospodarczego Aresztu Śledczego w Słupsku przy ul. Sądowej 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje demontaż istniejącej instalacji, wykonanie adaptacyjnych robót budowlanych, montaż nowej instalacji pomp ciepła i zasobników c.w.u z uruchomieniem urządzeń, wykonanie instalacji dolnego źródła, dostawę pełnowartościowych, fabrycznie nowych urządzeń i materiałów w celu wykonania przedmiotu zamówienia w budynku penitencjarnym i gospodarczym Aresztu Śledczego w Słupsku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pigbzamowieniapubliczne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach