Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU TRAKTU JEZDNEGO DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH, W GDAŃSKU PRZY ULICY WITA STWOSZA, NA ODCINKU PRZY TUNELU DO BUDYNKU WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI, INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 523 23 20 , fax. 58 523 31 10
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 8 8
  80-309 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 523 23 20, fax. 58 523 31 10
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU TRAKTU JEZDNEGO DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH, W GDAŃSKU PRZY ULICY WITA STWOSZA, NA ODCINKU PRZY TUNELU DO BUDYNKU WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI, INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane; 45432112-2 Kładzenie nawierzchni; 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane. 2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu traktu jezdnego dla wózków inwalidzkich w Gdańsku przy ulicy Wita Stwosza, na odcinku przy tunelu do budynku Wydziału Matematyki, Fizyki, Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. 3. W ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 2, należy wykonać połączenie między ulicą Wita Stwosza w pobliżu tunelu i przystanku tramwajowego w Wydziałem Matematyki, Fizyki, Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Łącznie wykonać należy 100 metrów bieżących chodnika z kostki betonowej bez fazowej, umożliwiającego dogodne poruszanie się wózka inwalidzkiego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa, w tym określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ. 6. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 7. Jeśli gdziekolwiek w dokumentacji, o której mowa w pkt. 5, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji technicznej poprzez równoważność, Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne, jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 8. Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 2, na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 11 projektu umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w rozdziale XII SIWZ. 9. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert. 2.W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1814). 3.Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt. 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą - kopia wadium powinna być dołączona do oferty, a oryginał dołączony do oferty w osobnej kopercie. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 4.Oferta niezabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego. 5.Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum, kilku z nich lub wszystkich konsorcjantów łącznie. 6.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie składania ofert przelewem na konto: BANK PEKAO S.A. IV O Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr A120-211-91 16 SK Roboty budowlane polegające na wykonaniu traktu jezdnego dla wózków inwalidzkich w Gdańsku przy ulicy Wita Stwosza, na odcinku przy tunelu do budynku Wydziału Matematyki, Fizyki, Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Potwierdzeniem tej formy będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie (rozdział X SIWZ) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7.Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem terminu wniesienia wadium. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1)Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 3)Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 9 ppkt. 4); 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Ponowne złożenie wadium lub jego przedłużenie: 1) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. W związku z przedłużeniem terminu związania ofertą po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium lub przedłużenia jego ważności przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 2) Zamawiający żąda w określonym terminie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu je zwrócono, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach