Przetargi.pl
ZADANIE nr 1 - Wykonanie jezdni ulicy Perłowej na osiedlu Złoty Potok w m. Bydlino wraz z wykonaniem chodników i zjazdów na posesje. ZADANIE nr 2 - Budowa ul. Bursztynowej na osiedlu Złoty Potok w m. Bydlino, Gmina Słupsk (etap I) wraz z budową nawierzchni w krawężnikach, chodników i zjazdów na posesje.

Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 34
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 842 84 60, 842 92 54 , fax. 059 8429254
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Słupsk
  ul. Sportowa 34 34
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 0-59 842 84 60, 842 92 54, fax. 059 8429254
  REGON: 00055137800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupsk.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZADANIE nr 1 - Wykonanie jezdni ulicy Perłowej na osiedlu Złoty Potok w m. Bydlino wraz z wykonaniem chodników i zjazdów na posesje. ZADANIE nr 2 - Budowa ul. Bursztynowej na osiedlu Złoty Potok w m. Bydlino, Gmina Słupsk (etap I) wraz z budową nawierzchni w krawężnikach, chodników i zjazdów na posesje.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE 1 - wykonanie jezdni ulicy Perłowej na osiedlu Złoty Potok w m. Bydlino wraz z wykonaniem chodników i zjazdów na posesje. Szczegółowy zakres obejmuję: 1) budowa ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej gr. 8 cm o jezdni o szerokości 5,0 m z poszerzeniami do 6,5 m na łukach poziomych o spadku daszkowych ze zjazdami na posesje. Skrzyżowanie proste. Zjazdy typu bramowego wg stanu istniejącego, a pozostałe o szer. 3,5 m. Pasy od jezdni do granic pasa przyjmuję się jako zieleń, urządzone trawniki. 2) wykonanie drogi z kostki betonowej gr. 8 cm klasy dojazdowej o szerokości 5 m z poszerzeniami do 7 m na łukach poziomych o spadku daszkowych z ciągiem pieszym o szerokości 1,5 m lub 2 m o jednostronnym spadku i zjazdami na posesje. Skrzyżowanie proste. Zjazdy typu bramowego wg stanu istniejącego, a pozostałe o szer. 3,5 m. Pasy od ciągu pieszego i od jezdni do granic pasa drogowego projektuję się jako zieleń, urządzone trawniki. 3) w związku z budową nawierzchni dróg i wymaganą w związku z nią korektą wysokościową i sytuacyjną planuję się przebudowę wpustów i dostosowanie ich do planowanego stanu. Odcinek sieci, studnie rewizyjne oraz dwa wpusty należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w ramach istniejącego pozwolenia na budowę, 4) wykonanie przepustu pod jezdnią w rowie przecinającym projektowaną drogę. 5) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. ZADANIE 2 - budowa ul. Bursztynowej na osiedlu Złoty Potok w m. Bydlino, Gmina Słupsk (etap I) wraz z budową nawierzchni w krawężnikach, chodników i zjazdów na posesje. Szczegółowy zakres obejmuję: 1) wykonanie drogi z kostki betonowej gr. 8 cm klasy dojazdowej o szerokości 5 m z poszerzeniami do 6,7 m na łukach poziomych o spadku daszkowych z ciągiem pieszym o szerokości 2 m o jednostronnym spadku i zjazdami na posesje. Skrzyżowanie proste. Zjazdy typu bramowego wg stanu istniejącego, a pozostałe o szer. 3,5 m. Pasy od jezdni do granic pasa przyjmuję się jako zieleń, urządzone trawniki. 2) wykonanie drogi z kostki betonowej gr. 8 cm klasy dojazdowej o szerokości 5 m o spadku daszkowym z ciągiem pieszym po obu stronach jezdni o szerokości 1,5 m o jednostronnym spadku i zjazdami na posesje. Skrzyżowanie proste. Zjazdy typu bramowego wg stanu istniejącego, a pozostałe o szer. 3,5 m. Pasy od jezdni do granic pasa przyjmuję się jako zieleń, urządzone trawniki. 3) wody powierzchniowe należy doprowadzić za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do ścieków przykrawężnikowych, a następnie do istniejących wpustów deszczowych typu ulicznego. W związku z budową nawierzchni dróg i wymaganą w związku z nią korektą wysokościową i sytuacyjną planuję się przebudowę wpustów i dostosowanie ich do planowanego stanu. 4) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla zadania nr 1 i 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) dla zadania nr 2. 13.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 13.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem bankowym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.). 13.4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr 77 9315 0004 0050 3934 2000 0020. Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty. 13.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 13.6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy dołączyć w formie oryginału do oferty. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 13.7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 13.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a Ustawy. 13.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zmówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 13.8 SIWZ jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13.13. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.14. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.gminaslupsk.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach