Przetargi.pl
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciemnie

Gmina Tuchomie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8215040 , fax. 059 8215056
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchomie
  ul. Jana III Sobieskiego 16 16
  77-133 Tuchomie, woj. pomorskie
  tel. 059 8215040, fax. 059 8215056
  REGON: 77097959400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tuchomie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciemnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciemnie. Na przedmiot zamówienia składają się dwa zakresy robót, tj: Zakres nr 1 - na długości ok. 990m Zakres nr 2 - na długości ok. 280 m Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w projektach budowlanych (załącznik do SIWZ nr 6), Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik do SIWZ nr 7) oraz przedmiarach robót (załącznik do SIWZ nr 8), z tym, że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w w/w dokumentacjach projektowych. Wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa. Przed złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4.000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.tuchomie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach