Przetargi.pl
Sukcesywny zakup paliw do pojazdów, urządzeń i maszyn będących na wyposażeniu Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, Jednostka Gdańsk, ul. Równa 19/21 i Oddziału w Gdyni ul. Opata Hackiego 10A

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 300 15 26 , fax. 58 300 15 29
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
  ul. Równa 19/21 19/21
  80-067 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 300 15 26, fax. 58 300 15 29
  REGON: 19147450500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pord.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: inna jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny zakup paliw do pojazdów, urządzeń i maszyn będących na wyposażeniu Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, Jednostka Gdańsk, ul. Równa 19/21 i Oddziału w Gdyni ul. Opata Hackiego 10A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw do pojazdów, urządzeń i maszyn (według poniższego zestawienia) będących na wyposażeniu Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, Jednostka Gdańsk, ul. Równa 19/21 i Oddziału w Gdyni ul. Opata Hackiego 10A
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: odległość do stacji paliw Wykonawcy (maksymalnie 5km)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pord.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach