Przetargi.pl
Część I - Remont pomieszczeń budynku nr 4 w kompleksie wojskowym 5322, Miejsce;- Gdynia ul. Sakowicza 1 Część II - Realizacja zaleceń wynikających z protokołu ŻW w budynkach nr 5 i 4 w kompleksie wojskowym 4002, Miejsce - Gdynia, ul. Adm. Arendta Dickmanna, spr 64/KPW/INFR/2016

Komenda Portu Wojennego Gdynia ogłasza przetarg

 • Adres: 81-103 Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 26 21 98 , fax. 261 26 23 14
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Portu Wojennego Gdynia
  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 1
  81-103 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 261 26 21 98, fax. 261 26 23 14
  REGON: 19023285200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpwgdynia.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część I - Remont pomieszczeń budynku nr 4 w kompleksie wojskowym 5322, Miejsce;- Gdynia ul. Sakowicza 1 Część II - Realizacja zaleceń wynikających z protokołu ŻW w budynkach nr 5 i 4 w kompleksie wojskowym 4002, Miejsce - Gdynia, ul. Adm. Arendta Dickmanna, spr 64/KPW/INFR/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Część I - Remont pomieszczeń budynku nr 4 w kompleksie wojskowym 5322, Miejsce;- Gdynia ul. Sakowicza 1 Część II - Realizacja zaleceń wynikających z protokołu ŻW w budynkach nr 5 i 4 w kompleksie wojskowym 4002, Miejsce - Gdynia ul. Adm. Arendta Dickmanna 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ, odpowiednio dla każdej części zamówienia, w skład, którego wchodzi Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar i Zestawienie materiałów; 3. W odniesieniu do wskazanych w powyższej dokumentacji znaków towarowych, patentów, źródła pochodzenia, zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych posiadających parametry nie gorsze niż wyszczególnione w dokumentacji. Materiały równoważne przed ich zastosowaniem muszą uzyskać akceptację zamawiającego. 4. Mając na uwadze, iż zgodnie z zapisami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy, stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ Zamawiający przewidział rozliczenie ryczałtowe, zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia oraz zapoznał się z dokumentacją zawartą w pkt. 3, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Przedmiar i Zestawienie materiałów, stanowiące część załącznika nr 6 do SIWZ, służyć będą Wykonawcy jedynie pomocniczo w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i w trakcie realizacji zamówienia nie mogą stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy, z tytułu informacji w nim zawartych. Wszelkie wątpliwości lub stwierdzone rozbieżności pomiędzy dokumentacją postępowania, a stanem faktycznym należy zgłaszać Zamawiającemu w trybie art. 38 ustawy Pzp. 5. Zamawiający umożliwi wykonawcom odbycie wizji lokalnej obiektów. Ze względów organizacyjnych dokonanie wizji lokalnej odbędzie się w dniach: Część I - 15.06.2016 r. o godz. 11:30. Zbiórka w budynku nr 171/4001 na terenie KPW Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1.; Część II - 15.06.2016 r. o godz. 09:00. Zbiórka w budynku nr 171/4001 na terenie KPW Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1.; Na terenie jednostki obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście wziąć udział w spotkaniu powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki. 6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 7. Wartość poniżej kwot określonych według art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium wynosi: Część I: 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy zł, 00/100) Część II: 4 000,00 (słownie: cztery tysiące zł. 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy: NBP O/O Gdańsk nr rachunku: 21 1010 1140 0171 5413 9120 2000 z dopiskiem: wadium - nr sprawy: 64/KPW/INFR/2016; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych , e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium, z wyjątkiem przelewu pieniężnego, składa się w oryginale w Kancelarii Jawnej Komendy Portu Wojennego Gdynia w kopercie opatrzonej nazwą oraz adresem wykonawcy z dopiskiem: Wadium - nr sprawy 64/KPW/INFR/2016, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wskazane jest, aby kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, stanowiąca dowód wniesienia wadium była dołączona do oferty. 4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia powinno w ich treści zawierać zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2 rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wskazane jest, aby kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, stanowiącą dowód wniesienia wadium była dołączona do oferty. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, utraci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w Specyfikacji 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa wart. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpwgdynia.wp.mil.pl,
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach