Przetargi.pl
Modernizacja drogi transportu rolnego ul. Bursztynowej w Gniszewie

Gmina Tczew ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Lecha 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 530 51 32 , fax. (058) 530 51 30
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tczew
  ul. Lecha 12 12
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. (058) 530 51 32, fax. (058) 530 51 30
  REGON: 19167537900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-tczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi transportu rolnego ul. Bursztynowej w Gniszewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu drogi gruntowej mieszanką bitumiczną. Ogólny zakres robót obejmuje: 1. DŁUGOŚĆ ODCINKA: Długość odcinka od istniejącej nawierzchni bitumicznej do granicy działki Gminy 540mb; Odcinek w Gniszewie zmierzono od końca istniejącej nawierzchni z masy bitumicznej km 0+000 do granicy działki Gminy przy transformatorze słupowym km 0+540. Szerokość istniejącej nawierzchni z masy bitumicznej w km 0+000 w miejscu przejścia w drogę gruntową wynosi 530 cm. Założono usytuowanie nawierzchni bitumicznej w środku istniejącego pasa drogowego z nawierzchni utwardzonej i w miejscu jej przewężenia poszerzenie po obu stronach. Można również w niektórych miejscach poszerzyć drogę po jednej stronie istniejącego pasa drogowego. W najwęższym miejscu istniejąca nawierzchnia utwardzona ma około 4,4m. Istniejący krawężnik od strony nawierzchni bitumicznej w km 0+000 należy rozebrać wraz z ławą betonową oraz odciąć piłą mechaniczną pas nawierzchni o szer. min. 25cm. Na końcu opracowania należy ułożyć krawężnik na płasko na ławie betonowej z oporem. Zmodernizowany odcinek należy oznakować na końcach informując o zmianie rodzaju nawierzchni - założono przełożenie istniejącego oznakowania z pierwszego odcinka. 2. GŁÓWNE PARAMETRY DROGI DO WYKONANIA: a. Długość: 540, b. Szerokość: 5 m , c. Nawierzchnia: mieszanka mineralno-asfaltowa z betonu asfaltowego do warstw ścieralnych AC 11 S grubości 6cm; d. Podbudowa: istniejąca do wyrównania z częściowym uzupełnieniem; e. Kruszywo do wymiany i uzupełnień: KŁSM 0/31,5 (kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne - nie naturalne!); f. Pobocza: obustronnie szerokość min. po 0,5m z mieszanki optymalnej na bazie kruszywa 0/16 (łamane lub naturalne), spadki 8%; g. Spadki: spadek jezdni dwustronny (daszkowy) 2%, na łukach jednostronny do wewnątrz 2%. 3. PRACE DO WYKONANIA UJĘTE W KOSZTORYSIE: ODCINEK W GNISZEWIE 540 mb: a. Roboty pomiarowe (wytyczenie); b. Usunięcie warstwy humusu gr. 30 cm na połowie długości całego odcinka po obu stronach pasa drogowego po 80 cm z każdej strony z wywozem i utylizacją gruntu; c. Uzupełnienie kruszywem na poszerzeniach z KŁSM 0/31,5 gr 30 cm; d. Profilowanie i zagęszczenie podłoża (równiarka); e. Uzupełnienie podbudowy z KŁSM 0/31,5; f. Ułożenie krawężnika na płasko w km 0+540; g. Rozbiórka istniejącego krawężnika, ławy betonowej i pasa nawierzchni w km 0+000 wraz z wywozem i utylizacją gruzu z rozbiórki; h. Skropienie podbudowy asfaltem - pasy po bokach szerokości po 1,0 m z obu stron + zjazdy; i. Nawierzchnia ścieralna z AC 11 S gr. 6 cm; j. Budowa zjazdów: korytowanie 20cm, kruszywo 25cm, masa AC 11 S gr. 6 cm; k. Pobocza szer. 0,5 m; l. Oznakowanie - przeniesienie - dwa komplety: Uwaga! Zmiana nawierzchni. m. Pomiar geodezyjny powykonawczy; n. Ilości szczegółowe zawarto w przedmiarze i kosztorysie. ZJAZDY Roboty zostaną wykonane w sposób analogiczny do opisu zawartego w głównych parametrach drogi do wykonania. Przewiduje się wykonanie 6 zjazdów zgodnie z rysunkiem zawartym w załączniku Nr 8 do niniejszego SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną w SIWZ, Polską Normą. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu, który zostanie objęty umową. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi (należy umożliwić przejazd drogą oraz uprzednio zawiadomić mieszkańców o utrudnieniach - obowiązkowo sołtysa). Wykonawca na własny koszt usuwa ewentualne uszkodzenia infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym. W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych urządzeń melioracyjnych, należy je odbudować. Wykonawca zapewnienia materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. Wykonawca we własnym zakresie ustala przebieg uzbrojenia podziemnego i odpowiada za ewentualne uszkodzenia. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (np. śmieci, gruz i inne), co musi zostać potwierdzone w dokumentacji odbiorowej (np. w formie stosownego oświadczenia). Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii (jeżeli będzie to konieczne). Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników. Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót, istniejącą zieleń przydrożną należy odtworzyć. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w szczególności niżej wymienione dokumenty: a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami i normami, b) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu technicznego terenu budowy i terenów przyległych, c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót w ilości 2 egz. złożoną do Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w Tczewie, d) gwarancje i atesty producentów na wbudowane materiały, e) protokoły badań i sprawozdań (np. zagęszczenie gruntu itp.) f) oryginał Dziennika Budowy (wewnętrzny). g) oświadczenie o prawidłowym wywozie i utylizacji odpadów, h) kosztorys powykonawczy Wykonawca zobowiązany jest ująć w swej wycenie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i wykonaniem dokumentacji powykonawczej w 2 egz. (np. pomiar powykonawczy, atesty, aprobaty, itp). Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na swoje roboty na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. Długość okresu gwarancji będzie równoważna z ofertą wykonawcy. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 25 niniejszej SIWZ. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy oraz w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami umowy. Kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium. Oferta w okresie związania ofertą musi być zabezpieczona w wadium w wysokości: 5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych), które należy wnieść przed upływem składania ofert. 1. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275, ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto (rachunek) Urzędu Gminy w Tczewie (Bank Spółdzielczy w Tczewie nr rachunku 02 8345 0006 0000 0390 2000 0004) 2. Zamawiający zatrzymuje wadium: 1) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Urzędu Gminy w Tczewie (według potwierdzenia wpływu środków na rachunek określony w ust.1 niniejszej SIWZ). Wadium w formie innej niż pieniężna należy składać jako: kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz oryginalny dokument wraz z ofertą (pożądane jest, aby oryginał był umieszczony w osobnej kopercie). W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument wniesienia wadium powinien wskazywać przypadki, w których Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz instytucji wydających np. poręczenia, oryginalny dokument zostanie Wykonawcy zwrócony. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, za zgodą Wykonawcy zaliczone jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 1 art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-tczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach