Przetargi.pl
Dowóz dzieci z terenu Gminy Kościerzyna do placówek oświatowych w okresach od 01.09.2016r. do 31.12.2017r.

Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 686 22 31 , fax. 58 686 41 67
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna
  ul. Strzelecka 9 9
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 58 686 22 31, fax. 58 686 41 67
  REGON: 19192593600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci z terenu Gminy Kościerzyna do placówek oświatowych w okresach od 01.09.2016r. do 31.12.2017r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Temat: Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej z miejscowości Wieprznica, Owśnice, Fingrowa Huta - do Zespołu Kształcenia w Łubianie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kościerzynie oraz odwóz z wymienionych placówek do wyszczególnionych miejscowości. Wspólny Słownik Zamówień: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego,60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego Opis: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szkolnej z wyżej wymienionych miejscowości z terenu Gminy Kościerzyna do wyszczególnionych placówek oświatowych w sposób i w godzinach umożliwiających rozpoczęcie nauki o godz.8.00 i powrót do miejsca zamieszkania maksymalnie do godz. 15.00 Szczegółowy opis trasy stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Temat: Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej z miejscowości Kościerska Huta, Nowa Wieś, Dobrogoszcze, Kłobuczyno - do Szkoły Podstawowej w Kaliskach oraz odwóz z wymienionych placówek do wyszczególnionych miejscowości. Wspólny Słownik Zamówień: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego, 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego Opis: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szkolnej z wyżej wymienionych miejscowości z terenu Gminy Kościerzyna do wyszczególnionych placówek oświatowych w sposób i w godzinach umożliwiających rozpoczęcie nauki o godz.8.00 i powrót do miejsca zamieszkania maksymalnie do godz. 15.00 Szczegółowy opis trasy stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Temat: Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej z miejscowości Lizaki, Czarlina oraz wybudowanie pod Debrzyno - przywóz do Zespołu Szkół w Wąglikowicach oraz odwóz z wymienionych placówek do wyszczególnionych miejscowości. Wspólny Słownik Zamówień: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego, 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego Opis: Dowóz i odwóz dzieci i młodzie szkolnej z wyżej wymienionych miejscowości z terenu Gminy Kościerzyna do wyszczególnionych placówek oświatowych w sposób i w godzinach umożliwiających rozpoczęcie nauki o godz.8.00 i powrót do miejsca zamieszkania maksymalnie do godz. 15.00 Szczegółowy opis trasy stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Temat: Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej z miejscowości Loryniec i Wąglikowice - przywóz do SOSW w Kościerzynie oraz odwóz do wyszczególnionych miejscowości. Wspólny Słownik Zamówień: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego, 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego Opis: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szkolnej z wyżej wymienionych miejscowości z terenu Gminy Kościerzyna do wyszczególnionych placówek oświatowych w sposób i w godzinach umożliwiających rozpoczęcie nauki o godz.8.00 i powrót do miejsca zamieszkania maksymalnie do godz. 15.00 Szczegółowy opis trasy stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Temat: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Niedamowa, z Zielenina, Wielkiego Klincza, Wielkiego Podlesia do SOSW w Kościerzynie, oraz odwóz z wymienionych placówek do wyszczególnionych miejscowości. Wspólny Słownik Zamówień: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego, 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego Opis: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szkolnej z wyżej wymienionych miejscowości z terenu Gminy Kościerzyna do wyszczególnionych placówek oświatowych w sposób i w godzinach umożliwiających rozpoczęcie nauki o godz.8.00 i powrót do miejsca zamieszkania maksymalnie do godz. 15.00 Szczegółowy opis trasy stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Temat: Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej z miejscowości Mały Podleś, Nowy Podleś, Juszki, Rotembark, Sarnowy do Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu, oraz odwóz do wyszczególnionych miejscowości Wspólny Słownik Zamówień: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego, 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego Opis: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szkolnej z wyżej wymienionych miejscowości z terenu Gminy Kościerzyna do wyszczególnionych placówek oświatowych w sposób i w godzinach umożliwiających rozpoczęcie nauki o godz.8.00 i powrót do miejsca zamieszkania maksymalnie do godz. 15.00 Szczegółowy opis trasy stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Temat: Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej z miejscowości Dąbrówka do Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu lub Zespołu Szkół w Grabowie. Wspólny Słownik Zamówień: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego, 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego Opis: Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej z wyżej wymienionych miejscowości z terenu Gminy Kościerzyna do wyszczególnionych placówek oświatowych w sposób i w godzinach umożliwiających rozpoczęcie nauki o godz.8.00 i powrót do miejsca zamieszkania maksymalnie do godz. 15.00. Szczegółowy opis trasy stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.koscierzyna.pl/BIP/BIP-Zaklad-Oswiaty-Gminy-Koscierzyna/home
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach