Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ GMINY KARTUZY

Gmina Kartuzy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 694 52 00 , fax. 58 6945135
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kartuzy
  ul. gen. Józefa Hallera 1 1
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 694 52 00, fax. 58 6945135
  REGON: 00052754600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kartuzy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ GMINY KARTUZY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych dzieci do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Kartuzy w roku szkolnym 2016/2017. 2. Niniejsze zamówienie podzielono na dwie części: 1) Część nr 1 - transport uczniów w dni nauki szkolnej, 2) Część nr 2 - dostawa biletów miesięcznych oraz transport uczniów do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Kartuzy. 3. Transport dzieci we wszystkich częściach zamówienia odbywać się będzie w godzinach 6:30 - 18:00 w dni nauki szkolnej (195 dni) - szczegółowy harmonogram przewozów na poszczególnych trasach zostanie ustalony z Wykonawcą po utworzeniu planów zajęć lekcyjnych w szkołach Gminy Kartuzy. Dzieci powinny być dowiezione do szkoły na min. 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium w wysokości: a) Część Nr 1 - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), b) Część Nr 2 - 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych), Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.kartuzy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach