Przetargi.pl
Dowożenie dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Bytów w roku szkolnym 2016/2017

Gmina Bytów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. 1-go Maja 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 822 20 11 , fax. 59 822 25 92
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytów
  ul. 1-go Maja 15 15
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 59 822 20 11, fax. 59 822 25 92
  REGON: 77097949900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Bytów w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie I Dowóz uczniów na zajęcia szkolne w gminie Bytów na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017. Liczba uczniów objętych dowożeniem na zajęcia szkolne w gminie Bytów na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017: Placówka /Liczba dowożonych uczniów: Gimnazjum nr 1 w Bytowie - 148, Gimnazjum nr 2 w Bytowie - 130, Przedszkole nr 1 w Bytowie- 4, Przedszkole nr 2 w Bytowie -0, Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie - 106, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie - 2, Szkoła Podstawowa w Gostkowie - 0, Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim - 10, Szkoła Podstawowa w Niezabyszewie - 34, Szkoła Podstawowa w Rekowie - 15. Razem: 449. Trasa/Liczba uczniów: Bytów-Mądrzechowo-Ząbinowice-Rabacino-Studzienice - 69, Bytów-Mądrzechowo-Mokrzyn - 64, Bytów-Dąbie-Zbysław-Gostkowo - 61, Bytów-Grzmiąca-Niedarzyno-Osieki -12, Bytów-Pomysk Wielki-Mała Wieś-Nowa Wieś-Żukówko - 32, Bytów-Pomysk Mały-Pomyski Młyn-Soszyca-Struga-Jasień - 34, Bytów-Chomice-Nieczulice-Dąbrówka-Borzytuchom-Kołczygłowy - 26, Bytów-Udorpie-Sierzno-Płotowo-Rekowo-Wojsk - 100, Bytów-Cegielnia-Niezabyszewo-Tuchomko-Modrzejewo -51. Razem uczniów na trasach: 449. Do realizacji zadania wykonawca musi dysponować taborem, mogącym obsłużyć wszystkie trasy jednocześnie, wychodząc z założenia, że uczniowie wszystkich placówek rozpoczynają zajęcia o godzinie 8:00, kończą między godziną 13:00 a 15:00. Zadanie II Dowóz uczniów szkół gminy Bytów do Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017. Placówka /Miesięczna ilość kursów do i z basenu/ Długość jednego kursu do i z basenu (km)/ Maksymalna liczba uczniów na jeden kurs: Gimnazjum nr 1 w Bytowie: 10 /5/ 48, Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie: 17 /5/ 27-55, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie: 25/ 5/ 56, Szkoła Podstawowa w Gostkowie: 4/ 13/ 38, Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim: 6 /14/ 50, Szkoła Podstawowa w Niezabyszewie: 6/ 16/ 29, Szkoła Podstawowa w Rekowie: 2/ 25/ 35. Razem: 70/ 83. Łączna długość tras w miesiącu wynosi około 542 km. Wykonawca musi dysponować taką ilością pojazdów, aby można było przewieźć na zajęcia do trzech grup (z trzech szkół) w tym samym czasie. Zadanie III Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Bytów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z realizacją obowiązku określonego w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), polegająca na dowożeniu uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy Bytów z domu do szkół i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia opieki nad uczniami w czasie dowozu i w drodze powrotnej oraz zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozu na trasach, dzienna długość wyniesie około 165 km. Łączna liczba uczniów do przewiezienia do szkół i z powrotem wynosi 15.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia pojazdu zastepczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytow.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach