Przetargi.pl
Świadczenie usług transportu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiału biologicznego oraz materiału do i po sterylizacji dla potrzeb Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o.

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 72 60 124 , fax. 58 72 60 338
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
  ul. Powstania Styczniowego 1 1
  81-519 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 72 60 124, fax. 58 72 60 338
  REGON: 19014161200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-morski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiału biologicznego oraz materiału do i po sterylizacji dla potrzeb Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych oraz materiału do i po sterylizacji dla potrzeb Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. dla obu lokalizacji, tj.: a) 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, b) 81-348 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1. 2.Zamówienie obejmuje 2 zadania częściowe: zadanie nr 1 - transport krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych; zadanie nr 2 - transport materiału do i po sterylizacji. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagań odnośnie pojazdów, personelu medyczne i kierowców oraz sposobu realizacji usług określone zostały w Załączniku nr 1a do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość pojazdów przeznaczonych do realizacji usług
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalegdynia.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach