Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych w okresie wrzesień grudzień 2016 r. dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Stegna.

Urząd Gminy w Stegnie ogłasza przetarg

 • Adres: 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34/6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2478171 , fax. 055 2478395
 • Data zamieszczenia: 2016-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Stegnie
  ul. Gdańska 34/6 34/6
  82-103 Stegna, woj. pomorskie
  tel. 055 2478171, fax. 055 2478395
  REGON: 00054264600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: stegna.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych w okresie wrzesień grudzień 2016 r. dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Stegna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych w okresie wrzesień grudzień 2016 r. dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Stegna. 1. Zamówienie przewiduje przewóz uczniów (dowóz do szkół i odwóz do miejsca zamieszkania). 2. Transport odbywał się będzie na terenie Gminy Stegna trasami i w godzinach uzgodnionymi z Dyrektorami placówek. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusami z odpowiednią ilością miejsc w pojazdach lub odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach. 5. Szczegółowa, imienna liczba uczniów dla których zostaną zakupione bilety (w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe) zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przez Dyrektorów Szkół. 6. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym, na podstawie zestawienia faktycznie zakupionych biletów miesięcznych. 7. Ze względu na różnorodność kierunków dojazdu uczniów do szkół oraz różne odległości występujące pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, Wykonawcy zobowiązani są podać w ofercie jedną uśrednioną cenę biletu miesięcznego dwustronnego (dowóz i odwóz) 8. Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, odpracowywania dni wolnych etc. 9. Opiekę nad dziećmi w autobusie podczas dowozów zagwarantuje Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zapewni bezpłatny bilety miesięczne dla opiekunów dzieci. 10. Pojazdy uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne opłacone polisy ubezpieczeniowe OC i NW, aktualne pozytywne badania techniczne oraz muszą być wyposażone w sprzęt monitorujący (kamery ). 11. Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia tj. ważne prawo jazdy kategorii D, ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby. 12. Przewozy muszą być dokonane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 266) i innych przepisach związanych z przewozem osób. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów wynosi: 650
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia pojazdu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stegna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach