Przetargi.pl
Świadczenie usług przewozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg

 • Adres: 77-116 Czarna Dąbrówka, Czarna Dąbrówka 33
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8212643 , fax. 059 8212644
 • Data zamieszczenia: 2016-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
  Czarna Dąbrówka 33 33
  77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie
  tel. 059 8212643, fax. 059 8212644
  REGON: 00540251000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: czarnadabrowka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przewozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu dzieci z miejsca zamieszkania na zajęcia do placówki oświatowej i z placówki oświatowej do miejsca zamieszkania w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. II.Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, miejscowości, z których mają być przewożone dzieci do placówki oświatowej, szacunkowa liczba osób, ilość kilometrów. III. Do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy: - Przewóz dzieci z miejscowości i miejsca zamieszkania oraz o godzinach wskazanych w załączniku nr 1 w dniach nauki w szkole. - Dostosowanie rozkładu jazdy do czasu trwania zajęć szkolnych przewożonych uczniów w przypadku zmiany planu zajęć w poszczególnych placówkach oświatowych w okresie obowiązywania umowy do nowego rozkładu dowozów i odwozów dzieci, przekazanego wykonawcy przez Dyrektorów poszczególnych placówek, na 5 dni przed przewidywaną zmianą. - Wykonawca zapewni przewóz w dni nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni wolnych od nauki w czasie obowiązywania umowy po konsultacji z dyrektorami szkół, dodatkowo zapewni przewóz uczniów, jeśli zajęcia przewidziane będą w soboty. - Pojazdy muszą być ogrzewane i klimatyzowane. - Dzieci będą przewożone na podstawie uczniowskiego biletu miesięcznego. - Zamawiający do dnia 15 każdego miesiąca przekaże Wykonawcy imienną listę uczniów korzystających z przewozu. IV. Przewozy mogą być dokonywane wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób. V. Wykonawca musi dysponować pojazdami/środkami transportowymi do przewozu dzieci i młodzieży, które na danym kierunku/danej trasie muszą posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących. VI. W załączniku nr 1 została podana szacunkowa ilość dzieci dowożonych i odwożonych oraz szacunkowe godziny przewozu uczniów. Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków, z jakich powinien być wykonany dowóz uczniów do szkoły oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć lekcyjnych, ustalone zostaną pomiędzy przewoźnikiem a dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych do 25.08.2016 r., a wypełniony, poprawiony i podpisany przez uprawnione osoby załącznik nr 1 załączony do podpisanej wcześniej umowy na świadczenie usługi przewozu uczniów. VII.Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia opieki nad dziećmi podczas świadczenia usługi przewozu, na poszczególnych trasach. Wykonawca w załączniku nr 1 poda do dnia 25.08.2016 r. w sposób czytelny imiona i nazwiska osób sprawujących opiekę nad dziećmi podczas przewozu. W przypadku zmiany opiekuna przez Wykonawcę w czasie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego wraz z podaniem imienia i nazwiska nowego opiekuna. VIII. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz NNW w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie przewozu zbiorowego osób, ważnej na dzień podpisania umowy. W przypadku przedłużenia ważności w/w ubezpieczeń przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej przekazać Zamawiającemu kserokopię nowej polisy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą wadium w wysokości 2 500,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury/rachunku
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.czarnadabrowka.pl w zakładce zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach