Przetargi.pl
Studium wykonalności projektu budowy elektrowni wodnej w Papierni

Gmina Lipusz ogłasza przetarg

 • Adres: 83-424 Lipusz, ul. Wybickiego 27
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6874515, 6874530 , fax. 58 6874591
 • Data zamieszczenia: 2016-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipusz
  ul. Wybickiego 27 27
  83-424 Lipusz, woj. pomorskie
  tel. 58 6874515, 6874530, fax. 58 6874591
  REGON: 19167522100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipusz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Studium wykonalności projektu budowy elektrowni wodnej w Papierni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności projektu budowy elektrowni wodnej na rzece Wdzie w miejscowości Papiernia w skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1934G. W ramach opracowywanego studium wykonalności winny znaleźć się następujące elementy: - analiza zasięgu oddziaływania planowanego piętrzenia , - analiza wpływu piętrzenia na obszary przyległe oraz na gospodarkę wodną w obszarze przyległym, - ekspertyza wraz z oceną techniczną istniejącego jazu zawierająca między innymi analizę warunków gruntowo - wodnych, analizę stanu istniejącego urządzeń, - wielowariantowa koncepcja techniczna małej elektrowni wodnej, zawierającej w szczególności dane hydrologiczne, przepływ instalowany ( przełyk ), moc instalowana, dobór i parametry turbin, proponowane rozwiązania techniczne w formie opisowej i graficznej, - plan realizacji inwestycji ( biznes plan ) , określający w szczególności szacunkowy koszt przedsięwzięcia, harmonogram realizacji, prognozowaną w ciągu roku ilość i wartość produkcji energii elektrycznej , roczne koszty eksploatacyjne, - analiza wpływu planowanych działań na środowisko, florę i faunę, - analiza otoczenia społeczno - gospodarczego projekt, - analiza techniczna i technologiczna projektu, - analiza ekonomiczna przedsięwzięcia, - analiza wrażliwości/ryzyka przedsięwzięcia. Zasady dotyczące wykonania studium wykonalności: - wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym aktualnie stanem wiedzy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz w sposób odpowiadający zasadom współczesnej wiedzy technicznej, - zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli prac w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, - wykonawca zobowiązany jest od chwili podpisania umowy informować pisemnie zamawiającego o postępie prac nad studiem wykonalności, - wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne pozwolenia na publikacje informacji ( wykorzystanych do opracowania studium wykonalności, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane przez właścicieli praw do tych publikacji np. mogą to być wyniki badań, publikacje itp. Sporządzenie dokumentacji w wersji papierowej - 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej PDF. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do organizacji konsultacji społecznych ( 2 spotkania ) dotyczących sporządzanego przedmiotu zamówienia. Konsultacje odbędą się w lokalu udostępnionym przez Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 712410009 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712410009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.lipusz.biuletyn.net/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach