Przetargi.pl
Wykonanie pomiarów ruchu rowerowego na wybranych ciągach komunikacyjnych w Gdyni, w ramach realizacji projektu unijnego FLOW (Horizon2020)

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85 , fax. 058 6622841
 • Data zamieszczenia: 2016-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
  ul. 10 Lutego 24 24
  81-364 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, fax. 058 6622841
  REGON: 22035628700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie pomiarów ruchu rowerowego na wybranych ciągach komunikacyjnych w Gdyni, w ramach realizacji projektu unijnego FLOW (Horizon2020)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pomiarów ruchu rowerowego na wybranych ciągach komunikacyjnych w Gdyni, w ramach realizacji projektu unijnego FLOW (Horizon2020), w tym: ETAP I, obejmujący wykonanie: - pomiarów ruchu rowerowego, - badań ankietowych, - analizy wykonanych pomiarów i ankiet, ETAP II, obejmujący wykonanie prezentacji multimedialnej, ETAP III, obejmujący przeprowadzenie spotkania, omawiającego wyniki badań i ankiet. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, sposób realizacji przedmiotu zamówienia, warunki rozliczania i obowiązki Wykonawcy określają: - opis przedmiotu zamówienia - załącznik a do siwz. - wzór umowy - załącznik nr 8 do siwz. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej. 4. Przedmiot zamówienia jest realizowany i finansowany w ramach realizacji działania pod tytułem Furthering Less Congestion by creating Opportunities for more Walking and cycling - FLOW; Umowa o dofinansowanie nr: 635998 - FLOW w ramach realizacji programu ramowego Horizon 2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712410009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1700,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania etapu I
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdiz.gdynia.pl/rzp/flow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach