Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z dostawą i montażem urządzenia do wykrywania i identyfikacji pojazdów nieuprawnionych na buspasie, w ciągu ul. Władysława IV w Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85 , fax. 058 6622841
 • Data zamieszczenia: 2015-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
  ul. 10 Lutego 24 24
  81-364 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, fax. 058 6622841
  REGON: 22035628700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z dostawą i montażem urządzenia do wykrywania i identyfikacji pojazdów nieuprawnionych na buspasie, w ciągu ul. Władysława IV w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z dostawą i montażem urządzenia do wykrywania i identyfikacji pojazdów nieuprawnionych na buspasie, w ciągu ul. Władysława IV w Gdyni. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, dostawy oraz montażu systemu wykrywania i identyfikacji tablic rejestracyjnych za pomocą kamery. 3. Zamawiający poprzez -kamera- rozumie cały niezbędny osprzęt wraz z modułem wykonującym pomiar z funkcją wideo-detekcji na istniejącym maszcie wysokim i doprowadzenie sygnału do najbliższej szafki elektroenergetycznej- skrzyżowanie Władysława IV- Traugutta, z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji teletechnicznej (odcinek ok. 25 metrów). 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a) załącznik A -Opis przedmiotu zamówienia, b) załącznik B - Wymagania dla kamer ANPR podłączanych do systemu FC/FP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712410009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3 000,00 zł, (słownie: trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdiz.gdynia.pl/rzp/kamera
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach