Przetargi.pl
Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz budowa nowych wałów i przegród przeciwpowodziowych w Krynicy Morskiej

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58) 355 33 33 , fax. (58) 620 67 43
 • Data zamieszczenia: 2016-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10 10
  81-338 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (58) 355 33 33, fax. (58) 620 67 43
  REGON: 00014500001111
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz budowa nowych wałów i przegród przeciwpowodziowych w Krynicy Morskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium wykonalności dla projektu pn. Modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz budowa nowych wałów i przegród przeciwpowodziowych w Krynicy Morskiej, przewidywanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020. Studium wykonalności powinno obejmować wykonanie kompletnego dokumentu spełniającego wymogi załącznika do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Funduszu Spójności, w ramach osi priorytetowej II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Zamówienie należy wykonać zgodnie i na zasadach określonych w projekcie umowy - (wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi II część SIWZ) oraz zgodnie z Opisu przedmiotu zamówienia (III część SIWZ) w oparciu o Koncepcję zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegu Zalewu Wiślanego na odcinku km 82+800 do 88+000 (teren Krynicy Morskiej) wraz z analizą zagrożenia powodziowego (III część SIWZ). Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie i na warunkach określonych w projekcie Umowy stanowiącym część II SIWZ § 8 Umowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712410009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin Wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umgdy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach