Przetargi.pl
TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - PRZEDSZKOLA I SZKOŁY W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BRODNICY GÓRNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE DZIAŁKI NR 384/8 I NR 235/1 OBRĘB GEODEZYJNY BRODNICA GÓRNA

Gmina Kartuzy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 694 52 00 , fax. 58 6945135
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kartuzy
  ul. gen. Józefa Hallera 1 1
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 694 52 00, fax. 58 6945135
  REGON: 00052754600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kartuzy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - PRZEDSZKOLA I SZKOŁY W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BRODNICY GÓRNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE DZIAŁKI NR 384/8 I NR 235/1 OBRĘB GEODEZYJNY BRODNICA GÓRNA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Wykonanie termomodernizacji Przedszkola w Brodnicy Górnej obejmującej wykonanie następujących prac budowlanych: 1) elewacja - docieplenie ścian zewnętrznych budynku i cokołu styropianem gr. 12 cm wraz z robotami towarzyszącymi; 2) remont dachu - wymiana pokrycia dachowego poprzez rozbiórkę eternitu i założenie blachodachówki, wymiana opierzeń i orynnowania, wymiana części deskowania, remont kominów, wymiana instalacji odgromowej; 3) docieplenie poddasza płytami z wełny mineralnej, 4) wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, 5) likwidacja ściany z pustaków szklanych, 6) wymiana pochwytów i balustrad oraz remont tarasu w poziomie poddasza, 7) modernizacja instalacji grzewczej, wymiana źródła ciepła z kotła węglowego na pompę ciepła. 1.2 Wykonanie termomodernizacji Szkoły w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej obejmującej wykonanie następujących prac budowlanych: 1) elewacja - docieplenie ścian zewnętrznych wraz z cokołem styropianem gr. 15 cm i roboty towarzyszące, 2) docieplenie stropodachu styropapą grubości 15 cm, 3) przemurowanie kominów ponad dachem, 4) Wymiana częściowa stolarki okiennej i drzwiowej, 5) Modernizacja instalacji grzewczej, wymiana źródła ciepła z kotła węglowego na kocioł na biomasę. 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodnie z załączonymi dokumentami, obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Dokumentacji Projektowej dołączonej do SIWZ, którą tworzą: projekt budowlany, przedmiary robót oraz STWiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót. Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy do obliczania ceny oferty. 4. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje wymiany opraw oświetleniowych, o których mowa w dokumentacji projektowej. 5. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty podmiot zainteresowany dokonał wizji lokalnej w terenie. 6. Zamawiający nie zabezpiecza placu budowy. 7. Respektując zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestii dotyczącej zasad opisu przedmiotu zamówienia Gmina Kartuzy oświadcza, że w przypadku wskazania w dokumentach stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pochodzenia elementu, przytoczona nazwa określa jedynie przykładowy element przedmiotu zamówienia o minimalnych wymaganiach. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego elementu przedmiotu zamówienia. Zaoferowany element przedmiotu zamówienia musi posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.kartuzy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach