Przetargi.pl
Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku UKS w Gdańsku przy ul. Chłopskiej 3

Urząd Kontroli Skarbowej ogłasza przetarg

 • Adres: 80-362 Gdańsk, ul. Chłopska 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 5533664 , fax. 58 5533895
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Chłopska 3 3
  80-362 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 5533664, fax. 58 5533895
  REGON: 19002759500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.kskarbowa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku UKS w Gdańsku przy ul. Chłopskiej 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1) remontu sali szkoleń, 2) remontu pomieszczenia sanitariatu, 3) adaptacji pomieszczenia piwnicznego. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania oględzin pomieszczeń przez Wykonawców. Najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej ( płyty CD) oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie badań i pomiarów modernizowanej instalacji elektrycznej. Zamawiający żąda od Wykonawcy, najpóźniej w dniu odbioru robót dostarczenia dokumentacji potwierdzającej jakość oferowanych materiałów ( zwłaszcza w przypadku płytek podłogowych - atestu antypoślizgowości dla tzw. bosej stopy). Wymogi organizacyjne dla Wykonawcy: - roboty głośne ( min. kucie) należy wykonywać w godzinach popołudniowych lub w weekendy, po godzinach pracy Urzędu, - pomieszczenia objęte remontem mają zostać wygrodzone z budynku, celem zabezpieczenia przed roznoszeniem się pyłu i brudu po Urzędzie, - powstały gruz oraz inne śmieci Wykonawca będzie usuwał za pomocą zsypów do wynajętych na swój koszt kontenerów, a po zakończeniu robót dokona jego wywiezienia i utylizacji , - kontenery ustawione zostaną na pasie zieleni, który w przypadku uszkodzenia zostanie przez Wykonawcę odtworzony, - po każdym zakończonym dniu roboczym Wykonawca uprzątnie min. korytarze na każdym z poziomów budynku, a po zakończeniu robót zapewni na swój koszt gruntowne sprzątanie remontowanych pomieszczeń, wraz z myciem okien, podłóg oraz pomieszczeń przylegających, w tym głównie korytarzy, schodów, holu oraz wejścia głównego. Podany w przedmiarze zakres prac zawiera wykaz czynności podstawowych zmierzających do sprecyzowania zakresu robót docelowych. Nie ujęte elementy tymczasowe jak m.in. przygotowanie placu budowy, organizację budowy, transport materiałów itp. Wykonawca uwzględnić powinien we własnym zakresie. Złożona oferta musi zawierać wszystkie elementy i czynności pozwalające wykonać zamierzony zakres robót wymieniony w dokumentacji technicznej. Nie narzuca się Wykonawcy podstaw wyceny. Oferent może złożyć ofertę opartą na własnych kalkulacjach. Załączony do specyfikacji przedmiar prac jest materiałem pomocniczym. Szczegółowy zakres robót został opisany w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.kskarbowa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach