Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie wystawy Rybacy w akcji. Stanowiska edukacyjne na wystawie stałej w Muzeum Rybołówstwa w Helu

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3018611 , fax. 58 3018453
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
  ul. Ołowianka 9-13 9-13
  80-751 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3018611, fax. 58 3018453
  REGON: 00063507500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nmm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie wystawy Rybacy w akcji. Stanowiska edukacyjne na wystawie stałej w Muzeum Rybołówstwa w Helu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wystawy Rybacy w akcji. Stanowiska edukacyjne na wystawie stałej w Muzeum Rybołówstwa w Helu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SIWZ i na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym części II SIWZ. 2. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia wskazał pochodzenie (markę, znak towarowy, producenta, dostawcę) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych, od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający umożliwia wykonawcom przed złożeniem oferty, dokonanie wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799500008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 31 1130 1121 0006 5623 9920 0006, przed terminem składania ofert, z oznaczeniem: Wadium - ZP/27-3/PN/2016. 4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13; 80-751 Gdańsk. Oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia należy złożyć wraz z ofertą. Zostaną one zdeponowane w kasie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. UWAGA: Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia nie był w sposób trwały spięty z ofertą. 5. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 6 i 7. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, (termin związania określono w Rozdz. 7, ust. 1, pkt 4).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nmm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach