Przetargi.pl
Dostawa paliw do pojazdów Gdańskich Melioracji Sp. z o.o.

"Gdańskie Melioracje" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 35/38
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3233400 , fax. 058 3012458
 • Data zamieszczenia: 2016-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Gdańskie Melioracje" Spółka z o.o.
  ul. Łąkowa 35/38 35/38
  80-743 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3233400, fax. 058 3012458
  REGON: 19027505700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdmel.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw do pojazdów Gdańskich Melioracji Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw - od dnia zawarcia umowy przez okres dwóch lat, poprzez tankowanie pojazdów służbowych będących w dyspozycji zamawiającego. Dostawa obejmuje następujące paliwa silnikowe: - Benzyna bezołowiowa 95 - w ilości 40.000 l, według Polskiej Normy PN-EN 228 - Olej napędowy ON - w ilości 60.000 l, według Polskiej Normy PN-EN 590 2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: - Benzyna bezołowiowa (kod CPV 09132100-4) - Olej napędowy (kod CPV 09134100-8) 3. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a) oferowane paliwa płynne muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm, b) przedmiot zamówienia będzie odbierany przez zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, c) tankowanie pojazdów odbywać się będzie w stacji/stacjach paliw położonej w w granicach miasta Gdańska, czynną 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę, d) bezgotówkowe rozliczenia transakcji, e) tankowanie pojazdów będzie odbywać się przy użyciu kart flotowych, f) rozliczanie tankowań będzie odbywać się na podstawie faktur zbiorczych wystawianych maksymalnie dwa razy w miesiącu. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ysokość rabatu udzielonego na stacji benzynowej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdmel.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach