Przetargi.pl
Świadczenie usług transportowych

Izba Celna w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 93-232 Łódź, ul. Lodowa 97
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6388277 , fax. 42 6388354
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Łodzi
  ul. Lodowa 97 97
  93-232 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6388277, fax. 42 6388354
  REGON: 00014377400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.scelna.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych na rzecz Izby Celnej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 (trzy) zadań. Zadanie nr 1): usługi transportowe polegające na przewożeniu automatów do gier/wypłatomatów na obszarze miasta Skierniewice, oraz powiatu brzezińskiego i rawskiego, ilość godzin- 150. Zadanie nr 2): usługi transportowe polegające na przewożeniu automatów do gier/wypłatomatów na obszarze powiatów: łęczyckiego, kutnowskiego i łowickiego, ilość godzin - 120. Zadanie nr 3): usługi transportowe na obszarze województwa łódzkiego polegające na przewożeniu zajętych/likwidowanych towarów, ilość godzin - 45.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas dojazdu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodz.scelna.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach