Przetargi.pl
Budowa przyłączy gazowych wraz z kotłowniami gazowymi w budynkach przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu

Powiat Sieradzki ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8226231, 8220532 , fax. 043 8227861
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sieradzki
  Pl. Wojewódzki 3 3
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 043 8226231, 8220532, fax. 043 8227861
  REGON: 73093478900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsieradz.finn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przyłączy gazowych wraz z kotłowniami gazowymi w budynkach przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : 1. dwóch indywidualnych kotłowni gazowych wraz z przyłączami do budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i do budynku Skarbu Państwa z lokalami mieszkalnymi w Sieradzu ul. Warneńczyka 1 wraz wykonaniem instalacji gazu ziemnego a także przebudowa instalacji c.o. i c.w.u. w zakresie dostosowania się do nowego źródła ciepła oraz przebudowa instalacji wody zimnej w zakresie p.poż. i dostosowania się do nowego przyłącza wodociągowego. 2. przyłącza wodociągowe do budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i do budynku Skarbu Państwa z lokalami mieszkalnymi w Sieradzu ul. Warneńczyka 1. II. Opis przedmiotu zamówienia określa załączona: 1. dokumentacja projektowa, 2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz zapisy SIWZ. Zamawiający dołącza poglądowo kosztorysy nakładcze robót. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w projekcie umowy warunkach. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, zaleceniami producentów materiałów oraz z zachowaniem należytej staranności
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000 zł.(słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 42 1020 4564 0000 5002 0011 0502 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsieradz.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach