Przetargi.pl
Budowa parkingu- miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych służbowych i petentów Izby Celnej w Łodzi

Izba Celna w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 93-232 Łódź, ul. Lodowa 97
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6388277 , fax. 42 6388354
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Łodzi
  ul. Lodowa 97 97
  93-232 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6388277, fax. 42 6388354
  REGON: 00014377400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.scelna.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu- miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych służbowych i petentów Izby Celnej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa parkingu- miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych służbowych i petentów Izby Celnej w Łodzi, w szczególności (zgodnie z dokumentacją projektową): 1) prace przygotowawcze i ziemne; 2) wykonanie ogrodzenia; 3) wykonanie parkingów; 4) montaż szlabanu; 5) odwodnienie parkingu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść nie później niż przed terminem składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 4. Wpłata pieniężna wadium winna być wpłacona na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Łódź 87-1010-1371-0007-0713-9120-0000. Na przelewie należy umieścić następującą adnotację: Wadium - budowa parkingu. 5. Wadium wniesione w formie niepieniężnej- oryginał dokumentu wadialnego należy dołączyć do oferty, w oddzielnej wewnętrznej kopercie, natomiast kserokopię dołączyć do oferty. 6. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodz.scelna.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach