Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej w branży wod - kan

Gmina Rząśnia ogłasza przetarg

 • Adres: 98-332 Rząśnia, ul. Kościuszki 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6317122 , fax. 044 6317129
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rząśnia
  ul. Kościuszki 16 16
  98-332 Rząśnia, woj. łódzkie
  tel. 044 6317122, fax. 044 6317129
  REGON: 59064793100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnia.pl;www.rzasnia.eobip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej w branży wod - kan
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych Gminy Rząśnia w branży wod - kan. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla: a)rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Rząśnia, b)rozbudowy wodociągu w miejscowości Suchowola, c)rozbudowy wodociągu w miejscowości Rząśnia, d) wymiany rur azbestowych w miejscowości Rząśnia 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ stanowiący jej integralną część. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektów zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzasnia.pl;www.rzasnia.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach