Przetargi.pl
Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego z drogą powiatową Nr 5141 E - ul. Parzęczewska w Zgierzu.

Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6A
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 288 81 00 , fax. 42 719 08 16
 • Data zamieszczenia: 2016-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
  ul. Sadowa 6A 6A
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 42 288 81 00, fax. 42 719 08 16
  REGON: 47206842300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.zgierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego z drogą powiatową Nr 5141 E - ul. Parzęczewska w Zgierzu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego z drogą powiatową Nr 5141 E - ul. Parzęczewska w Zgierzu. 2. W dokumentacji należy ująć m.in: 1) przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego z drogą powiatową Nr 5141 E - ul. Parzęczewska w Zgierzu; 2) przebudowę chodników odsuniętych od jezdni i zjazdów: a) w pasie ul. Gałczyńskiego - obustronnie na odcinku od zjazdu w ulicę osiedlową za blokiem nr 13 na terenie działki nr ewid. 620 obręb Zgierz-125 do zjazdu w ulicę osiedlową za ul. Kamienną - jadąc od strony ul. Parzęczewskiej; b) w pasie ul. Parzęczewskiej: po lewej stronie - od Szpitala Wojewódzkiego - na odcinku od przebudowanego chodnika i ścieżki rowerowej do ul. Zawadzkiej, po prawej stronie - od Szpitala Wojewódzkiego - na odcinku od przebudowanego chodnika do zjazdu w ulice osiedlową przed blokiem nr 19; 3) przebudowę nawierzchni: a) w pasie ul. Gałczyńskiego na odcinku od zjazdu w ulicę osiedlową za blokiem nr 13 na terenie działki nr ewid. 620 obręb Zgierz-125 do zjazdu w ulicę osiedlową za ul. Kamienną - jadąc od strony ul. Parzęczewskiej; b) w pasie ul. Parzęczewskiej na odcinku od nowej nawierzchni - od strony Szpitala Wojewódzkiego - do nowej nawierzchni - od strony cmentarza. 4) zatoki autobusowe w miejscu istniejących przystanków autobusowych w obrębie skrzyżowania, na odcinkach nowej nawierzchni - zgodnie z pkt 3); 5) wydzielenie ścieżki rowerowej z chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5141 E - ul. Parzęczewska na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej do ul. Zawadzkiej; 6) azyle dla pieszych na wszystkich przejściach (jeden istniejący oraz trzy projektowane) w obrębie skrzyżowania oraz na przejściu na ul. Gałczyńskiego przy ul. Kamiennej; 7) odwodnienie liniowe powierzchni placu nawierzchni z kostki brukowej - szczególnie tereny zlokalizowane przy Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - systemem aco - drain; 8) rodzaj kostki brukowej: zjazdy: kostka brukowa betonowa gr. 8,0 cm, Behaton lub równoważna dobrze klinująca się, kolor grafitowy, chodnik: kostka brukowa betonowa gr. 6,0 cm, Behaton, lub równoważna dobrze klinująca się, kolor szary, ścieżka rowerowa: kostka brukowa betonowa gr. 8,0 cm, Behaton lub równoważna dobrze klinująca się, kolor czerwony. 3. W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą m.in. następujące opracowania projektowe: 1) numeryczna mapa do celów projektowych w skali 1:500 na papierze i w formie elektronicznej; 2) aktualna mapa ewidencyjna oraz aktualne wypisy z ewidencji gruntów dla terenu inwestycji; 3) plan zagospodarowania terenu z wkreśleniem linii regulacyjnych pasa drogowego; 4) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu; 5) projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi; 6) projekt budowlany; 7) projekt wykonawczy; 8) projekt usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury; 9) operat wodno - prawny i opinia (decyzja) środowiskowa - jeżeli wymagane; 10) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzone w oparciu o aktualnie obowiązujące Ogólne Specyfikacje Techniczne; 11) przedmiar robót; 12) kosztorys inwestorski szczegółowy i uproszczony; 13) badania, pomiary, opinie, ekspertyzy; 14) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 15) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub oświadczenia o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia inwestora o zamiarze budowy (wraz z kopią strony z datą złożenia tego zgłoszenia) włącznie; 16) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu (aktualizacja istniejącej organizacji ruchu na projektowanym skrzyżowaniu). 3. Projekt budowlany powinien zawierać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi. 4. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 290); rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 112 ); ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469); ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 672) ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 195); ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2016 poz. 460); rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2012 r. poz 462); rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 463 ); ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774). 5. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszej specyfikacji niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględniać w kosztach i terminach przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia pisemnego oświadczenia projektanta, że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami oraz że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Oświadczenie musi być złożone wraz z dokumentacją. 7. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego robót objętych powyższym zadaniem. 8. Wszelkie rozwiązania technologiczne i materiałowe wymagają pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym na etapie zatwierdzania koncepcji projektowej. 9. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowo-wykonawcza była złożona w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie PDF wraz z oświadczeniem Wykonawcy - wersja elektroniczna dokumentacji jest tożsama z wersją papierową. 10. Wykonawca z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego przenosi na niego autorskie prawa majątkowe do tych dokumentów. 11. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dwukrotnej aktualizacji wykonanej dokumentacji projektowo-wykonawczej stanowiącej przedmiot zamówienia. W ramach aktualizacji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej pod względem aktualnego stanu prawnego oraz wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich w zakresie obowiązujących cen, w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia realizacji usługi na pisemny wniosek Zamawiającego, w terminie 30 dni, od daty potwierdzenia otrzymania korespondencji. 12. TERMIN WYKONANIA - Wykonawca zobowiązany będzie wskazać całkowity termin realizacji przedmiotu zamówienia n poszczególne zadania oddzielnie wyrażony w dniach kalendarzowych, w następujących przedziałach czasowych: 55 dni lub 60 dni lub 65 dni - stanowi kryterium oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIII SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany określić to kryterium w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom złożone w formie oświadczenia. 14. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przez Wykonawcę Listy Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z póź. zm.) w przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa odpowiednią informację zgodną ze stanem faktycznym. 15. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w tym zakresie i jeżeli taki obowiązek zaistnieje musi wskazać przedmiot opodatkowania. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na jedną lub więcej części. 17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 18. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 20. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 21. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 65 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin Wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http: //www.powiatzgierz.bip.net.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach