Przetargi.pl
Modernizacja budynku gospodarczego w Urzędzie Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Gmina Miasto Zgierz ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0427162854 w. 200, 7143200 , fax. 042 7143203
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Zgierz
  Plac Jana Pawła II 16 16
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 0427162854 w. 200, 7143200, fax. 042 7143203
  REGON: 47205772100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.zgierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku gospodarczego w Urzędzie Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku gospodarczego w Urzędzie Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16 w systemie Zaprojektuj i wybuduj - zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla budynku Biurowo-Gospodarczego Urzędu Miasta Zgierza, stanowiącym załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Budynek zgodnie z decyzją Nr 70/2016 Prezydenta Miasta Zgierza o warunkach zabudowy wydaną dnia 11 kwietnia 2016 r. będzie mieć zmienioną funkcję sposobu użytkowania części gospodarczej budynku gospodarczo-garażowego na biurowy. W planowanej do zmiany sposobu użytkowania lewej części budynku pracować będzie maksymalnie 11 osób. Praca użytkowników będzie o charakterze biurowym, z możliwością przyjmowania interesantów w godzinach pracy Urzędu Miasta Zgierza. Konieczne jest wydzielenie 3 pomieszczeń biurowych (w tzw. amfiladzie), zaplecza socjalnego, sanitarnego oraz wiatrołapu. Istniejąca instalacja elektryczna, sanitarna, wentylacyjna, centralnego ogrzewania wymaga zaprojektowania i wymiany oraz winna spełniać obowiązujące normy dla parterowych budynków biurowych. Budynek ogrzewany jest z kotłowni gazowej, znajdującej się w głównym budynku Urzędu. Konieczne jest zamontowanie systemu przeciwpożarowego. Pomieszczenia biurowe mają mieć możliwość wyposażenia w komputery dla każdego stanowiska pracy oraz w instalację teleinformatyczną. Konieczne więc jest wykonanie nowego przyłącza sieci LAN pomiędzy budynkami - (od serwerowni zlokalizowanej w budynku głównym do wskazanego miejsca w remontowanym budynku z wykorzystaniem w miarę możliwości istniejącego przecisku), co najmniej trzema przewodami sieciowymi typu skrętka i zakończone patch panelem umieszczonym w szafie typu RACK. Ponadto należy zaprojektować i wybudować sieci LAN składającą się z 11 podwójnych (2xRJ45, 2xgniazdko elektryczne) punktów elektryczno-logicznych (PEL). Całość nowo powstałej sieci LAN winna zbiegać we skazanym wyżej przez Zamawiającego miejscu (instalacji szafy typu RACK) i być zakończona kolejnym patch panelem umieszczonym w niej. Projekt wykonania wszystkich instalacji lewego skrzydła budynku musi zawierać wyprowadzenie tych instalacji i możliwość późniejszego podłączenia do prawej części budynku. Opracowanie projektu powinno być w oparciu o załączony rysunek poglądowy planowanego zagospodarowania pomieszczeń wraz z rzutem elewacji frontowej (projekt elewacji w trakcie uzgodnień z konserwatorem zabytków), stanowiący załącznik nr 2. Zamawiający zastrzega sobie konsultacje z Wykonawcą przed wykonaniem projektu. Wykonawca ponosi wszystkie koszty (podstawowe i dodatkowe) związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: wywóz gruzu, materiałów z rozbiórki łącznie z ich utylizacją, zabezpieczenie placu budowy, prowadzenie robót w godzinach funkcjonowania Urzędu, wykonywanie prac etapami i w dni wolne od pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania na roboczo szczegółów wykonania zamówienia. Wykonawca winien uzyskać wszystkie stosowne pozwolenia oraz decyzję Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o przekazaniu przedmiotowego budynku do użytkowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 5.000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie, pokój nr 014, Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji powyżej 5 lat
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umz.zgierz.pl/przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach