Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych z podziałem na 6 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/45/2016

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6371322 , fax. 042 6371322
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
  ul. Wólczańska 191/195 191/195
  90-531 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6371322, fax. 042 6371322
  REGON: 47165836000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pirogow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych z podziałem na 6 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/45/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych z podziałem na 6 pakietów wyszczególnionych w poniższej tabeli: Nr pakietu Przedmiot zamówienia I Poz. 1 - Preparat do dezynfekcji endoskopów i termowrażliwego sprzętu medycznego, paski testowe, detergent trójenzymatyczny, Poz. 2 - preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi w płynie, Poz. 3 - preparat do mycia i dezynfekcji łóżeczek noworodkowych, Poz. 4 - preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni termolabilnych instrumentów medycznych, Poz. 5 - chusteczki do dezynfekcji głowic USG, KTG i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi Poz. 6 - Preparat chlorowy do mycia i dezynfekcji powierzchni wolnych od zanieczyszczeń organicznych jak i powierzchni zanieczyszczonych organicznie, pomieszczeń, dezynfekcji plam krwi, wydzielin, Poz. 7 - Sterylny preparat myjący w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk - tzw. system zamknięty, Preparat alkoholowy do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej skóry rąk- tzw. system zamknięty, Alkoholowo-wodny żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk - tzw. system otwarty II Poz. 1 - Środek alkoholowy do szybkiej dezynfekcji zewnętrznych elementów cewników centralnych i obwodowych, Poz. 2 - preparat alkoholowy do dezynfekcji rąk, emulsja natłuszczająca i regenerująca do rąk, poz. 3 - preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi w płynie, w granulacie, Poz. 4 - Środek do dezynfekcji powierzchni zmywalnych również obciążonych substancjami organicznymi z możliwością zastosowania do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, Poz. 5 - Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni dużych, wyposażenia pomieszczeń w placówkach opieki zdrowotnej, Poz. 6 - Preparat w postaci aktywnej piany, do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych i małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, Poz. 7 - Preparat w postaci aktywnej piany do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych (kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne i inne), Poz. 8 - Alkoholowy, antyseptyczny preparat do dezynfekcji skóry przed pobieraniem krwi, iniekcjami, szczepieniami Poz. 9 - Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni przedmiotów i sprzętu medycznego, Poz. 10 - Preparat do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego, barwiony, bez zawartości jodu (lek), Poz. 11 - Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, Poz. 12 - Preparat myjący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, Preparat do chirurgicznego mycia rąk z przeznaczeniem na blok operacyjny oraz sale zabiegowe Poz. 13 - Chusteczki (ściereczki) posiadające właściwości sporobójcze, Preparat w postaci piany mający właściwości sporobójcze, Poz. 14 - chusteczki do dezynfekcji głowic USG, KTG i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi. III Poz. 1 - Środek alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych miejsc, suche chusteczki, Poz. 2 - Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni medycznych odpornych na działanie alkoholi, Poz. 3 - preparat do oklepywania pleców, pianka do oczyszczenia skóry pacjentów, Poz. 4 - Preparat do dezynfekcji i dekalcyfikacji aparatów do hemodializy, Poz. 5 - Pianka do oczyszczania skóry pacjentów, Poz. 6 - Środek alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych miejsc powierzchni wyposażenia medycznego w Oddziale Neonatologii, Poz. 7 - Preparat do dezynfekcji błon śluzowych bez zawartości jodu (lek), Poz. 8 - Antybakteryjna emulsja do mycia włosów i ciała pacjentów przed zabiegami operacyjnymi Poz. 9 - Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni dużych, wyposażenia pomieszczeń w placówkach opieki zdrowotnej, Poz. 10 - Preparat przeznaczony do dezynfekcji inkubatorów IV Mydło antybakteryjne do mycia rąk V Preparat do pielęgnacji rąk VI Zestaw do myjni endoskopowej CLEANTOP 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od nr 2 do nr 7 do SIWZ, zwane również w dalszej części SIWZ - Kosztorysem ofertowym - pakiet
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia przez wykonawców wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/strona-glowna.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach