Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, mienia i terenów Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Kołłątaja 1 i alei Jana Pawła II 1 w Gdyni

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 7356100, 7356105, 7356108 , fax. 58 7356110
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Kołłątaja 1 1
  81-332 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 7356100, 7356105, 7356108, fax. 58 7356110
  REGON: 00014473300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mir.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, mienia i terenów Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Kołłątaja 1 i alei Jana Pawła II 1 w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, mienia i terenów Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Kołłątaja 1 i alei Jana Pawła II 1 w Gdyni całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, przez okres 24 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 roku nr 42, poz. 275 z późn. zmianami). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy na konto Bank Millenium S.A. 45116022020000000061917907 z dopiskiem: -Wadium w przetargu PN/28/FZP/FG/DH/2013 - świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, mienia i terenów Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Kołłątaja 1 i alei Jana Pawła II 1 w Gdyni-. 5.Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy złożyć w oryginale, w kasie Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni (pytać na portierni). 6.Kserokopię wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mir.gdynia.pl/ przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach