Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 277
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6765 621 , fax. 58 6765787
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
  ul. Jana III Sobieskiego 277 277
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 58 6765 621, fax. 58 6765787
  REGON: 22048345900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Obrona Narodowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego wraz z transportem do poniżej wskazanych magazynów Zamawiającego: JW. 4651 - 81-197 Gdynia Babie Doły ul. Zielona (poz. 1 - 30 formularza asortymentowo-cenowego), CWTiD MW - 84 - 200 Wejherowo ul. Sobieskiego 277 (poz. 31 - 56 formularza asortymentowo-cenowego), JW. 3936 - 81 - 209 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 2 (poz. 57 - 87 formularza asortymentowo-cenowego), Dowództwo BLM - 81 - 197 Gdynia Babie Doły ul. Zielona (poz. 88 - 113 formularza asortymentowo-cenowego), NDR - 84 - 300 Lębork, Siemirowice (poz. 114 - 128 formularza asortymentowo-cenowego), JW. 4653 - 84-300 Lębork, Siemirowice (poz. 129 - 151 formularza asortymentowo-cenowego), 210. Kompania Radiotechniczna - 84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 277 (poz. 152 - 160 formularza asortymentowo-cenowego), Ośrodek Szkolenia Poligonowego Strzepcz - 84-222 Strzepcz (poz. 161 - 166 formularza asortymentowo-cenowego), 43. Batalion Saperów Rozewie - 84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 277 (poz. 167 - 168 formularza asortymentowo-cenowego). 2. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt sportowy spełniał parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w formularzu asortymentowo-cenowym - (zał. nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 374000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mw.mil.pl, www.cwtid.mw.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach