Przetargi.pl
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Urząd Miasta Krynica Morska ogłasza przetarg

 • Adres: 82-120 Krynica Morska, ul. Górników 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 2476527 , fax. 55 2476566
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Krynica Morska
  ul. Górników 15 15
  82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie
  tel. 55 2476527, fax. 55 2476566
  REGON: 17000877400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych polegać będzie na wykonaniu następujących elementów: - kontenerowy pawilon dozoru z pomieszczeniem administracyjno - biurowym i autonomicznym zapleczem sanitarnym nie wymagającym wykonania przyłączy wod. - kan., usytuowany w północnej części przy projektowanym wjeździe na teren PSZOK, - wiata obudowana posadowiona na żelbetowych stopach fundamentowych. Elementy konstrukcyjne stalowe, ściany osłonowe i pokrycie z blachy trapezowej, - nawierzchnie utwardzone z prefabrykowanych żelbetowych płyt drogowych pełnych oraz uzupełniające z trylinki i mas betonowych wykonywanych na przygotowanych zagęszczonych podłożach z kruszywa, - ogrodzenie terenu od strony wschodniej, zachodniej i południowej o wysokości 1,80m. Panele prefabrykowane stalowe, kratowe z przetłoczeniem. Cokół z elementów żelbetowych prefabrykowanych, - oświetlenie terenu - słupy oświetleniowe stalowe wraz z oprzyrządowaniem, oprawami oświetleniowymi na wysięgnikach, - instalacja monitoringu z kamerą dzień - noc, - wyposażenie PSZOK, - zasieki na odpady zielone, ( z opcją składowania popiołów paleniskowych), wykonane z elementów żelbetowych prefabrykowanych, - zalicznikowe przyłącze energetyczne do pawilonu dozoru i oświetlenia terenu, Szczegółowy zakres i opis zamówienia zawiera projekt budowlano - wykonawczy pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (załącznik Nr 1) i zakres robót określony w przedmiarach robót (załącznik Nr 2 i Nr 2a)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Termin wniesienia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 3.1 pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krynica Morska 84 8308 0001 0006 1681 2000 0070, z podaniem tytułu (wadium - przetarg nieograniczony - (Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) - dokonując polecenia przelewu odpowiednio wcześniej tak, aby pieniądze znalazły się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, 3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3 gwarancjach bankowych, 3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze. zmianami.) 4. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 5. Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich. 6. Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz (np. gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę (za zgodność z oryginałem), należy załączyć do oferty - oryginał dokumentu wadium należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli wniesienie takiego zabezpieczenia jest przez Zamawiającego wymagane. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 13.1 odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 13.2 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 13.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.krynicamorska.tv
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach